PP w Filipowie - KMP Suwałki

PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko asp. szt. Bogdan Mentel  

e-mail: bogdan.mentel@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 1811

tel. kom. 606 619 567

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko mł. asp. Kazimierz Bordzio Rejon XIX
tel. 606 469 389

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Niewłaściwa infrastruktura drogowa oraz nieprawidłowe parkowanie na osiedlu mieszkaniowym w Filipowie przy ul. Fabrycznej we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa które zostały potwierdzone oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zaplanowane działania:

lipiec 2019 – sporządzenie KZD, lustracja wskazanego terenu w celu sporządzenia materiału poglądowego oraz ustalenie zarządców wskazywanych odcinków dróg i spotkanie z mieszkańcami osiedla w celu poruszenia problemu właściwego parkowania pojazdów i innych przepisów obowiązujących w strefie zamieszkania

lipiec – sierpień 2019 – spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie oraz Wójtem Gminy w Filipowie w celu omówienia problemu i ustalenia kierunku podjęcia działań

sierpień – wrzesień 2019 – wystąpienie z pismem do zarządców dróg o ustawienie oznakowania pionowego na odcinakach dróg oraz parkingów

lipiec-grudzień 2019- wzmożone kontrole własne, reagowanie na wykroczenia

grudzień 2019- spotkanie z mieszkańcami osiedla mieszkaniowego w Filipowie i analiza podjętych działań oraz ocena ich realizacji

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Filipowie – oznakowanie pionowe odcinków dróg oraz miejsc parkingowych

Urząd Gminy w Filipowie – oznakowanie pionowe dróg 

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty.

Imię i Nazwisko  asp. szt.  Grzegorz Jóźwik

Rejon XX
tel. 885 997 249 

e-mail: dzielnicowy.filipow2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Dzikie wysypiska śmieci w terenie leśnym w miejscowości Mieruniszki gm. Filipów i bezdomność w miejscowości Garbas Drugi gm. Filipów całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zaplanowane działania:

lipiec - sierpień 2019 - sporządzenie KZD, lustracja wskazanego rejonu, sporządzenie materiału poglądowego, ustalenia zarządcy terenu, spotkanie z sołtysami wsi, Wójtem Gminy Filipów i Kierownikiem Schroniska dla Osób Bezdomnych.

sierpień - wrzesień 2019 - propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wystąpienie do właścicieli terenów o usunięcie odpadów oraz zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób postronnych

lipiec - grudzień 2019 - wzmożona własna kontrola miejsca zagrożonego. W przypadku ujawnienia sprawców zaśmiecania stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia. W przypadku ujawnienia osób bezdomnych współpraca ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych , celem zapewnienia schronienia i opieki. 

wrzesień 2019 r – wizja lokalna terenu wspólnie z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Filipowie

grudzień 2019 - spotkanie z mieszkańcami miejscowości Mieruniszki i Garbas Drugi gm. Filipów w celu analizy podjętych działań i oceny realizacji planu

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 

  • Urząd Gminy w Filipowie - zakup kamery (fotopułapki) w celu ustalenia sprawców zaśmiecania, wyeliminowanie nielegalnych wysypisk śmieci, w ramach własnych zadań pomoc doraźna osobom bezdomnym.
  •  Straż Leśna w Olecku – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją, instalacja „fotopułapek”.
  •  Schronisko dla Osób Bezdomnych - udzielanie schronienia i opieka nad osobami bezdomnymi.
  • Właściciele zarządców terenu - wyeliminowanie i sprzątniecie dzikich wysypisk śmieci oraz zabezpieczenie lub wyburzenie (piwnic) miejsc grupowania się bezdomnych.

 

     
Pokój i telefon tel. 87 564 1811

Gmina Filipów
Wsie: Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

 


Imię i Nazwisko sierż. Rafał Domański Rejon XXI
tel. 885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie na chodniku przy zakładzie wyrobów tartacznych "Dres"- w Przerośli na ul. Dwornej 29 oraz  po przeciwnej stronie sklepu spożywczego w Przerośli na ul. Dworna 1 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, podejmowanych interwencji w przedmiotowym zakresie, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zaplanowane działania:

lipiec 2019 - sporządzenie KZD, spotkanie z Wójtem i Radą Gminy Przerośl oraz właścicielami zakładu drzewnego jak również sklepu spożywczego i pracownikami tych podmiotów gospodarczych.

lipiec – sierpień 2019 - propagowanie PDP oraz informowanie społeczeństwa o obowiązujących przepisach  w przedmiocie  „nieprawidłowego parkowania” w punkcie Przyjęć Interesantów oraz odwiedzin w ramach codziennych służb obchodowych, „wizja lokalna” wspólnie z Wójtem Gminy Przerośl

sierpień – wystąpienie z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach o oznakowanie pionowe wskazanego odcinka ulicy Dwornej ( znak B-36)

wrzesień -  zorganizowanie spotkań z młodzieżą  w Szkole Podstawowej w Przerośli – kampania informacyjna i działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży dotycząca przedmiotowego zagrożenia

lipiec-grudzień 2019- wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na wykroczenia

grudzień 2019- spotkanie z mieszkańcami Przerośli oraz Wójtem i Radą Gminy, analiza podjętych działań, ocena realizacji

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

  • UG w Przerośli – omówienie problemu nieprawidłowego parkowania podczas sesji Rady Gminy i wspólna wizja lokalna  w miejscu zagrożonym celem podjęcia stosownych kroków wobec poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
  •  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przerośli – organizacja i udział w spotkaniu dzielnicowego z uczniami i młodzieżą szkoły, mające na celu propagowanie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób pieszych korzystających z chodnika w miejscach zagrożonych.
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach – sprawdzenie wskazanych miejsc i ewentualne ustawienie stosownych znaków pionowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa
  • Właściciel Zakładu Wyrobów Tartacznych oraz Sklepu Spożywczo – Przemysłowego. Zwracanie szczególnej uwagi na przedmiotowe zagrożenie, informowanie swoich pracowników i klientów o zagrożeniu oraz informowanie Policji o stwierdzonych wykroczeniach.
Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.