Praktyki studenckie - KMP Suwałki

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SUWAŁKACH

I.   WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, powinny skompletować następującą dokumentację:
 1. wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej (zgodnie z wzorem w załącznikach),
 2. do wyboru: imienne skierowanie na praktykę, wniosek wydany przez Uczelnię, projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki, zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 3. program praktyk,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (zgodnie z wzorem w załącznikach), 
Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane.

II.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KMP w Suwałkach lub przesłać drogą pocztową (adres: Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia KMP w Suwałkach, ul. Gen. K. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki ).

III.    KRYTERIA I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ODBYCIE PRAKTYK STUDENCKICH W KMP w SUWAŁKACH

Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki studenckiej w KMP w SUWAŁKACH
 1. złożenie wniosku co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk,
 2. złożenie kompletu dokumentów,
 3. zbieżność programu praktyki z zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KMP w SUWAŁKACH
Liczba miejsc odbywania praktyk jest ograniczona i zależna od zakresu bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KMP w Suwałkach, w związku z tym spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn.

Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektroniczną bądź pocztową albo przekazywana telefonicznie – w zależności od preferencji studenta.

IV.   PODSTAWA ODBYWANIA PRAKTYKI

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Miejską Policji w Suwałkach.

V.   PRZEBIEG PRAKTYKI
 1. W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student:
  • zgłasza się na praktykę na godz. 8.30 wraz ze zdjęciem (niezbędne na potrzeby wydania identyfikatora)
  • odbywa szkolenie bhp i ppoż,
  • zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KMP w Suwałkach,
  • otrzymuje identyfikator uprawniający do wejścia i przebywania na terenie KMP w Suwałkach w czasie odbywania praktyk, który zobowiązany jest oddać w dniu ukończenia praktyki.
 2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji niektórych zadań wybranej komórki organizacyjnej KMP w Suwałkach.
 3. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.
 4. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię.
VI.   DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ODBYWANIA PRAKTYK

Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach są nieodpłatne.
Komenda Miejska Policji w Suwałkach nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.
Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach udziela się pod nr tel. (087) 564 11 85.
Praca w Policji