Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze nr 46259 z dnia 16 kwietnia 2019 r. na stanowisko specjalista do spraw: prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii Zespole do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii Zespole do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

Ogłoszenie o naborze nr 46259 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista
do spraw: prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii
Zespole do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Suwałki

ADRES URZĘDU:
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26
16-400 Suwałki

WARUNKI PRACY
praca administracyjno-biurowa, praca w siedzibie urzędu z możliwością wyjazdów - miasto Suwałki, powiat suwalski, obsługa urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu, oświetlenie mieszane, bariery architektoniczne - bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, windy tylko w budynku głównym (budynek A), brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie długofalowego programu "Uwaga zagrożenie". Inicjowanie, organizowanie i nadzworowanie zadań dot. profilaktyki zagrożeń. Aktywizacja lokalnej społeczności do współpracy w zakresie poprawy poczucia bezpieczestwa. 
 • Koordynacja działań infomracyjnych "Nie ufaj bezgranicznie", nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem handlowi ludzi. 
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy/służby pracowników/policjantów Wydziału. 
 • Utrzymywanie kontaktów z kadrą pedagogiczną szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczych w celu zapewnienia przepływu infomracji o zaistniałych zdarzeniach oraz występujących problemach, których rozwiązanie leży w kompetencjach Policji. Regaowanie na zjawisko przemocy domowej oraz innych patologii, w szczególności alkoholizmowi i narkomaii. 
 • Koordynuje pracę stażystów oraz studentów w ramach programu prewencyjnego "Prewencja na start". Inicjuje, wypracowuje i realizuje nowe rozwiązania prewencyjne. 
 • Realizacja rządowych progrmamów profilaktycznych: Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, Narodowy Plan Działań naRzecz Dzieci i Młodzieży "Polska dla Dzieci". 
 • Wspólpraca z organizacjami rządowymi, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami poza samorządowymi na terenie miasta i powiatu suwalskiego w zakresie realizowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie 
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok przeciwdziałanie patologii społecznej oraz realizacji działań profilaktycznych - prowadzenie spotkań, szkoleń, spotkań grupowych 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prewencja kryminalna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 1 miesiąc przeciwdziałanie patologii społecznej oraz realizacji działań profilaktycznych - prowadzenie spotkań, szkoleń, spotkań grupowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 kwietnia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Suwałkach
  ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26
  16-400 Suwałki

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Suwałkach, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki; kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. 
Informacje o odbiorcach danych: Komendant Miejski Policji w Suwałkach, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki;
kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl; tel. 87 567 24 03
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalisty ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii - nr 46259", oferty przyjmowane będą :
- od pn. do pt. w godz.: 8.00 - 15.00 w siedzibie urzędu w recepcji,
- oferty przesłane listownie - decyduje data stempla pocztowego.
Uprzejmie informujemy kandydatki/kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). O kolejnych etapach kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Kandydat deklaruje, iż spełnia wymogi co do uzyskania wymaganego na przedmiotowym stanowisku poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych (klauzula poufne). Uzyskanie pełni przydatności do zajmowania w/w stanowiska kandydat uzyskuje poprzez poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w efekcie którego wydane zostanie poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne. Nie uzyskanie stosownego poświadczenia bezpieczeństwa równoznaczne jest z utratą kwalifikacji do zajmowania powyższego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (87) 564 11 85.