Regulamin konkursu - Konkurs "Prosto ze szkoły" - KMP Suwałki

Konkurs "Prosto ze szkoły"

Regulamin konkursu

Data publikacji 16.04.2015

                              REGULAMIN KONKURSU

„PROSTO ZE SZKOŁY”

I. ORGANIZATORZY KONKURSU

Prezydent Miasta Suwałki
Starosta Powiatu Suwalskiego
Komendant Miejski Policji w Suwałkach
Urząd Gminy w Suwałkach
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
Straż Miejska w Suwałkach
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Cinema Lumiere w Suwałkach

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 1. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających oraz atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
 2. Zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania.
 3. Propagowanie zasad bezpiecznych zachowań.
 4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie młodzieży do działań profilaktycznych.
 5. Zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych i ryzykownych zachowań.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest nagranie materiału filmowego (film, animacja, reportaż, spot reklamowy), który będzie: 

 • przedstawiał pozytywne wzorce społeczne,
 • promował zdrowy styl życia bez środków uzależniających i psychoaktywnych (np.alkohol, nikotyna, narkotyki i itp.),
 • przedstawiał atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego,
 • przedstawiał zachowania, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji,
 • zwracał uwagę na występujące zagrożenia i pokaże sposoby ich unikania,
 • swoistą informacją o możliwościach wyjścia z sytuacji kryzysowej i uzyskania pomocy (od przyjaciół, rodziny, instytucji). 

IV. ADRESACI KONKURSU 

 1. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
 2. Uczniowie szkół gimnazjalnych.
 3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

V. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Konkurs obejmuje po trzy zagadnienia dla danej kategorii wiekowej (do wyboru):

Dla uczniów szkół podstawowych: 

 1. Wakacje - bezpieczne spędzanie czasu wolnego. 
 2. Znam zasady – dbam o bezpieczeństwo (m.in. w ruchu drogowym, na podwórku, w domu).
 3. Bezpieczeństwo online.

Dla uczniów gimnazjum: 

 1. Mity i fakty o środkach uzależniających. 
 2. Odpowiedzialność za swoje czyny.
 3. Bezpieczeństwo online.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

 1. Przeciwdziałanie agresji na stadionie.
 2. Mity i fakty o środkach uzależniających.
 3. Trudne wybory (agresja i przemoc rówieśnicza, przemoc domowa, handel ludźmi, ksenofobia, nietolerancja, stereotypy, patologie społeczne, wartości). 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Konkurs oceniany jest oddzielnie w trzech kategoriach szkół – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Do konkursu przystępują zespoły 2-osobowe.
 3. Każdy zespół uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna. Ten sam nauczyciel/opiekun może być opiekunem kilku zespołów z danej szkoły lub placówki oświatowej. Opiekun koordynuje, wykonanie zadania, odpowiada za przestrzeganie wskazań zawartych w niniejszym regulaminie, kontaktuje się z organizatorami i reprezentuje zespół.
 4. Należy opracować materiał filmowy (film lub animację), który ma zwrócić uwagę na jedno z wymienionych w pkt V zagadnień, zgodnie z kategorią wiekową.
 5. Czas trwania filmu: maksymalnie 5 minut.
 6. Materiał filmowy powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i dalsze odtwarzanie DVD (preferowany zapis DVD).  Powinien być nagrany na płycie CD lub DVD.
 7. W przypadku użycia nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając na płycie z materiałem.
 8. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
 9. Materiały użyte w filmie (muzyka, zdjęcia itp.) nie mogą naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od nich niezależnych. 

VII. PRZEBIEG KONKURSU. 

 1. Konkurs rozpoczyna się 16 kwietnia 2015 r., a jego regulamin będzie dostępny na stronach internetowych Organizatorów.
 2. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 25 maja 2015r. (poniedziałek) na adres:

Komenda Miejska Policji
Wydział Prewencji
ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
 z dopiskiem

„Prosto ze szkoły” 

 1. Do pracy musi być dołączony wypełniony KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY.
 2. Przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z:
  • oświadczeniem, że zgłaszający zespół jest autorem pracy konkursowej
  • oświadczeniem, że zgłaszający zespół posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału
  • oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu
  • oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w czerwcu 2015 roku. Informacja o miejscu gali będzie zamieszczona na stronie www.suwalki.policja.gov.pl.
 4. Wyniki Konkursu przedstawione na gali będą dostępne na stronach internetowych Organizatorów. 

VIII. KRYTERIA OCENY PRAC 

 1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i zaproszeni goście.
 2. Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody w każdej z kategorii wymienionej w pkt.V.
 3. Przewidziane są również wyróżnienia.
 4. Wszystkie zespoły, zakwalifikowane do konkursu, otrzymają poświadczenia swojego uczestnictwa w Konkursie, w formie dyplomów honorowych.
 5. Warunki oceny prac konkursowych:
  • Realizacja założonych celów.
  • Walory profilaktyczne i edukacyjne.
  • Sposób przekazania treści oraz oryginalność pomysłu.
  • Walor artystyczny i jakość materiału filmowego. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm.).
 2. Przysłane do konkursu prace stanowią własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
 3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów do publikacji własnych i mediach.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. W razie zmian podany zostanie komunikat na stronie www.suwalki.policja.gov.pl .
 6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
 8. Nadesłane prace niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

 

            W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu:

Małgorzata Lipska
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
tel. 87 / 564 15 70, 
e-mail: malgorzata.lipska@suwalki.bk.policja.gov.pl

Zapraszamy na galę finałową konkursu filmowego „Prosto ze szkoły”!

 

         Serdecznie zapraszamy na galę finałową, podsumowującą VI edycję konkursu profilaktyczno-edukacyjnego „Prosto ze szkoły”, która odbędzie się 10 czerwca 2015r. o godz. 10.00 jak zwykle w Cinema Lumiere w Suwałkach. W trakcie gali poznamy tegorocznych laureatów konkursu. 

         Zapraszamy wszystkich tegorocznych uczestników wraz z opiekunami oraz sympatyków naszego konkursu. Pisma informujące o sprawach organizacyjnych zostaną przesłane do szkół.

         Do zobaczenia na gali!

 

W imieniu Organizatorów

 

Komendant Miejski Policji
w Suwałkach

 

 

Pliki do pobrania