Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-18

Strona internetowa suwalki.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://suwalki.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 100.00 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Szymon Grygo, nr telefonu +48477141155 e-mail: szymon.grygo@suwalki.bk.policja.gov.pl

 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie BIP oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do Pani Elizy Sawko, nr telefonu +48 477141473 , e-mail: kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Elizy Sawko, nr telefonu +48 477141473 , e-mail: kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Sylwia Krasnoborska  nr telefonu +48 47 7141412, e-mail: sylwia.krasnoborska@bk.policja.gov.pl

 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach  z Panią  Elizą Sawko adres poczty elektronicznej eliza.sawko@suwalki.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 714 14 73.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
ulica Pułaskiego 26
16-400 Suwałki

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Pułaskiego 26 w Suwałkach. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z napisem Komenda Miejska Policji w Suwałkach umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Wjazd do budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach możliwy jest od ulicy Świerkowej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Po lewej stronie przy miejscu postojowym znajduje się dzwonek przywoławczy służy do umożliwienia pokonania barier w postaci schodów i przedostania się do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Brak jest podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia. Ogólnodostępna toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie, w holu głównym, obok punktu recepcyjnego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po terenie Komendy Miejskiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody lub winda.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje na drugim piętrze. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszających się na wózkach.

Do budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. W windach są przyciski z alfabetem Brailleʼa.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼ a.

W pokoju przyjęć interesantów jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis tej usługi znajduje się na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w dziale „Język migowy

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.


 

Powrót na górę strony