Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-07

Strona internetowa www.suwalki.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://suwalki.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 100.00 %. Na stronie internetowej mozna korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Józef Pietrewicz, numer  telefonu +48 477141147 e-mail: jozef.pietrewicz@suwalki.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletyn informacji Publicznej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do podkomisarz Elizy Sawko, numer telefonu +48 477141473, e-mail: kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkomisarz Eliza Sawko, numer telefonu +48 477141473, e-mail: kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Sylwia Krasnoborska  numer telefonu +48 477141412, e-mail: sylwia.krasnoborska@bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach  z podkomisarz  Elizą Sawko adres poczty elektronicznej eliza.sawko@suwalki.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 477141473.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:bip.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
ulica Pułaskiego 26
16-400 Suwałki

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Pułaskiego 26 w Suwałkach. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z napisem Komenda Miejska Policji w Suwałkach umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Wjazd do budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach możliwy jest od ulicy Świerkowej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Po prawej stronie przy miejscu postojowym na znaku drogowym znajduje się dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnoscią ruchową lub o ograniczonej mobilnosci oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Brailleʼa. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477141145, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze.

W holu głównym znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Punkt recepcyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie, w holu głównym, obok punktu recepcyjnego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Miejskiej Policji w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać lub przejść osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i winda. Winda jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. W windzie na wewnętrznym panelu sterującym znajdują się przyciski z napisami w alfabecie Brailleʼa, oznaczające numery poszczególnych kondygnacji.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje na drugim piętrze. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na znaku drogowym, po prawej stronie, przy wyznaczonym miejscu postojowym dla osób z niepełnosprawnościam;
 • tabliczka informacyjna z napisem toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, zamocowana jest nad klamką drzwi do toalety;
 • w windzie na wewnętrznym panelu sterującym znajdują się przyciski z napisami w alfabecie Brailleʼa, oznaczające numery poszczególnych kondygnacji;

W pokoju przyjęć interesantów jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezposrednio w punkcie recepcyjnym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w dziale „Język migowy”.

 

Posterunek Policji w Bakałarzewie

ulica Rynek 12

16-423 Bakałarzewo

Budynek znajduje się na posesji przy ulicy Rynek. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Parking dla interesantów znajduje się po przeciwległej stronie ulicy. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem Policja umieszczonym nad wejściem do budynku. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Poczekalnia znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Toaleta dla interesantów znajduje sie na wprosta od wejścia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Bakałarzewie w obecności policjanta.

Do budynku Posterunku Policji w Bakałarzewie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach z podkomisarz Elizą Sawko adres poczty elektronicznej eliza.sawko@suwalki.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 477141473.
 

Posterunek Policji w Raczkach

ulica Nowe Osiedle 4a

16-420 Raczki

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Nowe Osiedle. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed wejściem do budynku po lewej stronie drzwi wejściowych umieszczono domofon, za pomocą którego można połączyć się z dyżurnym w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. 

Poczekalnia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Toaleta dla interesantów znajduje sie na wprost od wejścia, która jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Raczkach w obecności policjanta.

Do budynku Posterunku Policji w  Raczkach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach z podkomisarz Elizą Sawko adres poczty elektronicznej eliza.sawko@suwalki.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 477141473.

 

Posterunek Policji w Słobódce

Słobódka 18a

16-411 Szypliszki

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji  oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed wejściem do budynku po prawej stronie drzwi wejściowych umieszczono domofon, za pomocą którego można połączyć się z dyżurnym w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. 

Poczekalnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie od wejścia, która jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Słobódce w obecności policjanta.

Do budynku Posterunku Policji w Słobódce można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach z podkomisarz Elizą Sawko adres poczty elektronicznej eliza.sawko@suwalki.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 477141473.

 

Posterunek Policji w Filipowie

ulica Wólczańska 2

16-424 Filipów

Budynek znajduje się na posesji przy ulicy Wólczańskiej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji  oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.  Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, brak parkingu.

Do wejścia prowadzą schody. Poczekalnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Toaleta dla interesantów znajduje sie na wprost od wejścia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Filipowie w obecności policjanta.

Do budynku Posterunku Policji w Filipowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach z podkomisarz Elizą Sawko adres poczty elektronicznej eliza.sawko@suwalki.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 477141473.

 

Posterunek Policji w Rutce-Tartak

ulica 3-go Maja 3

16-406 Rutka–Tartak

Budynek znajduje się na posesji przy ulicy 3-go Maja. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji  oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami brak parkingu. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do wejścia prowadzą schody, brak pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poczekalnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Toaleta dla interesantów znajduje sie na wprosta od wejścia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Filipowie w obecności policjanta.

Do budynku Posterunku Policji w Filipowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach z podkomisarz Elizą Sawko adres poczty elektronicznej eliza.sawko@suwalki.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 477141473.

 


 

Powrót na górę strony