KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko

aspirant Bogdan Jabłoński      Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
telefon 47 714 1467

e-mail: bogdan.jablonski@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko aspirant sztabowy Hubert Konopko

Rejon I
telefon 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

    pokój  207
telefon: 47 714 14 71                                             
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie, przy ul. Daszyńskiego 25C, Daszyńskiego 27A, B w okolicach bloków w strefie zamieszkania w rejonie służbowym nr 1 w porze wieczorowo – nocnej we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

8 sierpnia 2020 rok do 8 lutego 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sierpień 2020 rok- sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Daszyńskiego 25C, Daszyńskiego 27A,B
 • wrzesień 2020 rok- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • sierpień 2020 rok - luty 2021 rok-  kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.
 • październik 2020 rok- spotkanie z administratorami Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A
 • sierpień 2020 rok- luty 2021 rok - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawniania osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa.
 • luty 2021 rok- analiza podjętych działań, ocena realizacji.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – przekazanie informacji mieszkańcom pobliskich bloków.
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS w Suwałkach - przekazanie informacji mieszkańcom pobliskich bloków.
     

Imię i Nazwisko starszy sierżant Maciej Rzeńca

Rejon II
telefon 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

   pokój  227
 telefon: 47 714 14 77
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa, Księdza Stanisława Szczęsnowicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu Elita przy ul. Reja 80 w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

23.07.2020 r. do 23.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

- lipiec 2020 r.- sporządzenie KZD, spotkanie z administratorem budynku – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .

-sierpień 2020 r.- rozmowy z pracownikami sklepu ,,Elita”
przy ul. Reja 80 informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).

- sierpień, wrzesień 2020 r.- kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle"

- wrzesień, październik 2020 r. - przeprowadzenie rozmów z osobami mieszkającymi w rejonie wskazanego sklepu celem poinformowania o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

- wrzesień, listopad, grudzień 2020 r. - kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowym z przyległego rejonu .

- styczeń 2020 r.- podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .

- Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

- MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

     

Imię i Nazwisko sierżant Karol Giedrojć Rejon III
telefon 885 997 243
e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  207
 telefon 47 714 14 71
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Kowalskiego 6 , 6A, 6B w rejonie bloków oraz placów zabaw w rejonie służbowym nr III w porze wieczorowej w godzinach 16:00 - 23:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 13.12.2020 r. do 13.06.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • od Grudnia 2020 do Maja 2021 - Sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Stycznia 2021r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloków ul. Kowalskiego 6, 6A, 6B celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską.

 • Luty 2021 r i Kwiecień 2021 r.- spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Marzec 2021r.- Wystąpienie do SSM w Suwałkach przycięcie drzewostanu w celu poprawy zasięgu monitoringu.

 • Maj 2021-  Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • Marzec 2021r. i maj 2021 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Działania podejmowane wspólnie z SSM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • Od Grudnia 2020r. do Czerwca 2021 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

- Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

- Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

- Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniowa

- Wystąpienie do SSM o rozmieszczenie monitoringu z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników

- Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji we wskazanym rejonie.

     

Imię i Nazwisko sierżant  Gintautas Ogórkis

Rejon IV
telefon 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 227
 telefon: 47 714 14 77
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu ul Pułaskiego 89A całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego do dnia 30.10.2020
 •  wystąpienie do PGK o o sprzątanie wskazanego miejsca.
 • przeprowadzenie rozmów obsługą sklepu celem informowania o zagrożeniu i toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzone zakłócenia ładu i porządku.
 • październik-listopad 2020 – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami celem informowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócania ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • wrzesień 2020 - luty 2021 – kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań „Bezpieczne Osiedle” oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów
 • wrzesień 2020 - luty 2021nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
 •  wrzesień 2020 - luty 2021 – przycięcie krzewów sąsiadujących ze sklepem

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Suwalska Straż Miejska – działania w ramach „Bezpieczne Osiedle”

Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w  Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkachsprzątanie wskazanego miejsca zagrożonego

Przedszkole nr 8 informowanie o stwierdzonych naruszeniach porządku w zagrożonym rejonie

     

Imię i Nazwisko sierżant sztabowy Monika Zielińska

Rejon V
telefon 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  221
 telefon: 47 714 14 72

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego,   Wyszyńskiego, Rodzinne Ogródki Działkowe Jaćwing i Malinka, RTM. Witolda Pileckiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, gromadzenie się osób bezdomnych w miejscu publicznym w rejonie ul. Nowomiejskiej 23, gdzie znajduje się punkt gastronomiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

Sierpień 2020 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami oraz właścicielami przedsiębiorstw znajdujących się w pobliskim rejonie, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, wystąpienie o zaopatrzenie miejsca w dodatkowe kosze na śmiecie.

Wrzesień - październik 2020 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI KMP Suwałki, Strażą Miejskiejską w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie tego terenu, wyposażenie w monitoring, oraz pakietniki dla psów.

Listopad - grudzień 2020 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, spotkania profilaktyczne w szkołach.

Sierpień – grudzień 2020 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Styczeń 2021 – spotkania z mieszkańcami bloków ul. Nowomiejska , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców wykroczeń .

Szkoła Podstawowa „Akademia Dzieci Ciekawych Świata” - przeprowadzenie spotkań i rozmów profilaktycznych z uczniami szkoły,

Poczta Polska Urząd Pocztowy nr 1 ul. Pułaskiego 52 - poinformowanie o występujących zagrożeniach oraz realizacji PDP.

Poradnia MEDICA-VISION, ul. Nowomiejska - poinformowanie o występujących zagrożeniach oraz realizacji PDP.

     

Imię i Nazwisko

sierżant Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
telefon 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  221
telefon 47 714 14 72                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie parku przy dworcu PKP w Suwałach w godzinach popołudniowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2020 r. do 31.01. 2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Wrzesień - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;

 • Sierpień - Wrzesień - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.;

 • Sierpień - Styczeń - Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami ulicy Kolejowej analiza podjętych działań, ocena realizacji planu;

 • Sierpień - Styczeń - Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne;

 • Sierpień - Styczeń - Nawiązanie współpracy z Służbą Ochrony Kolei w Suwałkach;

 • Wrzesień – nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „Kamienica” przy ulicy Północnej 3 poinformowanie go o realizacji Planu Priorytetowego i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe

 • ZDiZ – poinformowanie o problemie, w razie konieczności prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie, wyposażenie w większą ilość śmietników oraz ich częstsze opróżnianie, sprawdzenie ustawień kamer monitoringu tak aby swym zasięgiem obejmowały jak największy rejon przy bloku

 • Właściciel sklepu „Kamienica” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

   
     

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Michał Bałazy

Rejon VII
telefon 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208
telefon: 47 714 14  68             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie rejonu na bulwarach przy rzece Czarna Hańcza przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy oczekują zlikwidowania zagrożenia.

Okres obowiązywania planu:

od 11.07.2020 r. do 11.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • lipiec - sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie/przestępstwa przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • lipiec - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach, aby objęła w/w rejon szczególnym nadzorem;

 • lipiec - w razie potrzeby poinformowanie ZDiZ, aby uprzątnęła rejon przy ul. Kościuszki 33B;

 • lipiec – wrzesień - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miasta celem poinformowania
  o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach;

 • lipiec - styczeń - kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

 • lipiec - styczeń - kontrole w/w miejscu wraz z Dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola w/w rejonu, informowanie o zagrożeniu;
 • Zarząd Dróg i Zieleni - w razie potrzeby uprzątnięcie pozostawionych śmieci;
     

Imię i Nazwisko

 sierżant sztabowy  Mariusz Różański

Rejon VIII
telefon 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

  pokój  206
telefon: 47 714 14 75      
ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego ,Suzina, Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ulicy Kościuszki 89, 91, 91A, 91B w rejonie bloków, bram, parkingu oraz chodnika w rejonie służbowym nr VIII w porze wieczorowej w godzinach 16:00 - 00:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające
z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 1 października 2020 roku do 3 marca 2021 roku

Zaplanowane działania:

Od października 2020 roku do marca 2021r. - cykliczne sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego,

 • listopad 2020 rok oraz marzec 2021 rok- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku ul. Kościuszki 91A, 91B oraz mieszkańcami kamienic ul. Kościuszki 89, 91 celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską,

 • grudzień 2020 rok oraz luty 2021 r ok- spotkania z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie,

 • informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie

 • od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku- kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”,

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu,

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00,

 • zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie,

 • działania podejmowane wspólnie z ZBM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach,

 • nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w przypadku potwierdzonych interwencji związanych z tym zjawiskiem.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej,
 • informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów,
 • kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe,
 • współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych,
 • wystąpienie do ZBM z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników,
 • kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji we wskazanym rejonie.
     

Imię i Nazwisko  sierżant szabowy  Marek  Roziewski

Rejon IX
telefon 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

  pokój  206   
telefon 47 714 14 75       
ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Osiedle II w rejonie ławki przy bloku numer 22 w Suwałkach w rejonie służbowym nr IX w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające
z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Spółdzielni ZBM w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń 2021r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • od lutego 2021r. do czerwca 2021r. spotkania z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • marzec 2021r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • w okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 14:00 do 22:00

 • zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • działania podejmowane wspólnie z ZBM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • maj 2021r- wystąpienie do ZBM o przycięcie drzewostanów

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych
 • Wystąpienie do ZBM o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do ZBM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników
     

Imię i Nazwisko aspirant Michał Sawicki

Rejon X
telefon 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

  pokój 208
telefon  47 714 14 68                  
 
ulice: 1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26).

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloku przy ul. I-go Maja 4A w Suwałach w godzinach popołudniowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz z własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 1.10.2020 r. do 31.03.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Październik - Grudzień - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.;

 • Październik - Marzec - Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami bloku Utrata 2, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu;

 • Październik - Marzec - Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne;

 • Październik - Marzec - Nawiązanie współpracy z pracownikami SSM w Suwałkach (rozmowa z administratorem rejonu);

 • Grudzień – nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „C2 Alkohole” poinformowanie go o realizacji Planu Priorytetowego i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

 • Grudzień - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem .

 •  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe

 • SSM w Suwałkach – poinformowanie o problemie, w razie konieczności prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie, wyposażenie w większą ilość śmietników oraz ich częstsze opróżnianie, sprawdzenie ustawień kamer monitoringu tak aby swym zasięgiem obejmowały jak największy rejon przy bloku

 • Właściciel sklepu „C2 Alkohole” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

     

Imię i Nazwisko

sierżant Laura Grzybowska

Rejon XI
telefon 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

 

pokój 221                 
telefon 47 714 14 72                           

ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Katowicka, Kaliska,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska,Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska,  Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego,  Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska,Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie,Ułanów Grochowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją w porach popołudniowo-wieczornych , w rejonie parkingu samochodowego na ulicy Lotniczej, nieopodal działek rekreacyjnych ROD im. Marii Konopnickiej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, właścicieli działek oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 31.08.2020 r. do 28.02.2021 r.

Zaplanowane działania:

Wrzesień 2020 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami ul. Lotniczej, właścicielami działek ROD oraz zarządem, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, wystąpienie o zaopatrzenie miejsca w dodatkowe kosze na śmiecie.

Październik- listopad 2020 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI KMP Suwałki, Strażą Miejską w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie tego terenu, wyposażenie w monitoring.

Grudzień- rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, spotkania profilaktyczne w szkołach.

Styczeń 2021 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Luty 2021 – spotkania z mieszkańcami ul. Lotniczej oraz właścicielami działek rekreacyjnych ROD , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, zaśmiecania - ujawnianie sprawców wykroczeń .

Zarząd ROD im. Marii Konopnickiej- informowanie Policji o stwierdzonych przypadkach spożywania alkoholu, zaśmiecania

     

Imię i Nazwisko

sierżant sztabowy Justyna Milewska

Rejon XII
telefon 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

 

pokój   209  

  
telefon 47 714 15 75            

ulice: 24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej w rejonie sklepu C2 Galerie Alkoholi Świata ul. E. Plater 18 w godzinach 16:00 – 24:00, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2020 r. do 01.02.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Sierpień 2020 r - sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Sierpień 2020 r - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie.

 • Sierpień 2020 r – styczeń 2020 r - wspólnie patrole ze Strażnikami Miejskimi w ramach działań Bezpieczne Osiedle.

 • Wrzesień – październik - listopad 2020 r - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach.

 • Wrzesień – październik - listopad 2020 r - rozmowy z pracownikami sklepu C2 przy
  ul. E. Plater 18, informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).

 • Styczeń 2021 r - podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego podejmowane raz
  w miesiącu.

 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Działania podejmowane wspólnie z ZBM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów.
 •  Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe.
 • Wystąpienie do administratora osiedla o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, zainstalowania w rejonie sklepu dodatkowego monitoringu .
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
     

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Sylwia Anna Malinowska

Rejon XIII
telefon 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

  pokój  209
telefon 47 714 15 75              
ulice: Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie placu zabaw  przy ul. 1-go Maja 17A-17 B w Suwałkach w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 14.11.2020 r. do 13.05.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • okresowe sporządzanie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • listopad - poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem.

 • listopad - przeprowadzenie rozmowy z mieszkańcami zamieszkującymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku publicznego, informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.

 • Listopad – Maj – wspólne patrole z dzielnicowymi z przyległych rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami bloku ul. 1go Maja 17A-17B.

 • Listopad – Maj – patrole w ramach działań „Bezpieczne Osiedle” wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Listopad – Maj – nawiązanie współpracy z pracownikami Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (rozmowa z administratorem rejonu).

 • Listopad – Grudzień – wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o zainstalowanie kamer monitoringu w rejon miejsca zagrożonego.

 • Grudzień - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o ogrodzenie rejonu placu zabaw.

 • Grudzień - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach celem poinformowania mieszkańców o występującym problemie.

 • Styczeń - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wyposażenie rejonu zagrożonego
  w dodatkowe śmietniki.

 • Luty - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  o wyposażenie placu zabaw
  w pakiety dla zwierząt.

 • Marzec – wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  o częstsze opróżnianie śmietników.

 • Kwiecień - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  o przycięcie drzewostanu
  w w/w rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach – poinformowanie o problemie, prośba o zainstalowanie monitoringu we wskazanym rejonie, ogrodzenie terenu placu zabaw,

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

Przedsiębiorsto Gospodarki Komunalnej w Suwałkach – wystąpienie o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, oraz o wyposażenie rejonu placu zabaw w większą ilość śmietników.
Zarząd Dróg  i Zieleni w  Suwałkach – prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe.

     

Imię i Nazwisko starszy posterunkowy Karolina Stankiewicz

Rejon XIV
telefon 515 261 012

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

  pok. 221        
telefon 47 714 14 72                    
ulice: Brzechwy, Dubowo I, Herberta, Hubala, Innowacyjna, Leśna, Majerskiego, miłosza, Papiernia, Aleksandy Piłsudskiej, Prusa, Walerego Romana, Rzemieślnicza, Słowackiego, Sportowa, Staniszewskiego, Szymborskiej, Wojska Polskiego,Wyspiańskiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu „ Smętuś” przy ul. Wojska Polskiego 78 w Suwałkach w godzinach popołudniowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

 

Okres obowiązywania planu:

od 1.12.2020r. do 31.05.2021r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Grudzień – Marzec: Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  rejonu celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.;

 • Grudzień - Maj Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami ul. Wojska Polskiego oraz ul. Sportowej( po ustaniu pandemii) , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu;

 • Grudzień - Maj Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne;

 • Grudzień – nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „Smętuś” poinformowanie go o realizacji Planu Priorytetowego i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

 • Grudzień - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;

 • Styczeń- Rozmowa z Księdzem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła na temat w/w zagrożenia celem przekazania informacji o zagrożeniu parafianom

 • Luty - przeprowadzenie rozmowy z administratorem ZBM celem podjęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .

 • Marzec – Wystąpienie do ZdiZ o zwiększenie ilości śmietników w rejonie sklepu „Smętuś”

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • Właściciel sklepu „Smętuś” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim oraz wystąpienie o rozmieszczenie większej ilości śmietników w okolicy sklepu.

 • Ksiądz z parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach- przeprowadzenie rozmowy na temat w/w zagrożenia celem eliminacji zagrożenia.

 • ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia

 • ZDiZ wystąpienie o zwiększenie ilości śmietników w rejonie sklepu „ Smętuś” .

 

     

Imię i Nazwisko aspirant  Mariusz Romanowski

Rejon XV
telefon 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

  pok. 205         
telefon 47 714 14 69                    
ulice: Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem i zaśmiecanie w miejscowości Potasznia w rejonie sklepu spożywczo - przemysłowego oraz przystanku PKS w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne i zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń .

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • sierpień, wrzesień 2020 rok- sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielem sklepu oraz Wójtem Gminy– informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach,
 • wrzesień 2020 rok- spotkanie z pracownikami sklepu informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych),
 • wrzesień 2020 rok- spotkanie z sołtysem wsi oraz prezesem OSP Potasznia informowanie o planowanych działaniach,
 • sierpień– styczeń 2020 rok, 2021 rok- kontrola rejonu wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu,
 • sierpień– październik 2020 rok- wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawnienia osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa,
 • styczeń 2021 rok- analiza podjętych działań, ocena realizacji.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys miejscowości Potasznia- informowanie policji o popełnianiu wykroczeń w rejonie sklepu .
 • Właściciel sklepu w miejscowości Potasznia- właściwe umieszczenie informacji o zakazie spożywania napojów alkoholowych w rejonie sklepu , wyposażenie sklepu w większą ilość śmietników , skierowanie kamer monitoringu na miejsca w których dochodzi do spożywania alkoholu .
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu .
 • Urząd Gminy w Suwałkach- potwierdzenie zawarcia umowy o wywóz śmieci .
 • OSP Potasznia- informowanie o planowanych działaniach rodziców .
     

Imię i Nazwisko aspirant Paweł Marcówka

Rejon XVI
telefon 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki16@bk.policja.gov.pl

 
pokój  205
telefon 47 714 14 69                          
ulice: Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu w miejscowości Płociczno Tartak w rejonie pętli autobusowej przy kolejce wąskotorowej w godzinach 16:00 – 21:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 16.12.2020 r. do 16.06.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Grudzień 2020 sporządzenie Karty Zadania Doraźnego– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Styczeń 2021 – spotkanie z właścicielem restauracji kolejki wąskotorowej, spotkanie z właścicielem pobliskiego sklepu oraz Wójtem Gminy oraz proboszczem pobliskiej parafii.

 • Luty 2021 -przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami i Sołtysem w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • W okresie od grudnia 2020 do czerwca 2021 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i dzielnicowym sąsiedniej dzielnicy .

 • Marzec 2021 spotkanie w Szkole Podstawowej w Płocicznie Tartak rozmowa z uczniami informowanie o skutkach spożywania alkoholu, rozmowa z dyrekcją szkoły i pracownikami. Spotkanie z przedstawicielem Wigierskiego Parku Krajobrazowego rozmowa na temat PDP.

 • Kwiecień 2021 spotkanie z mieszkańcami Płociczno Tartak i Gawrych Rudy analiza podjętych działań.

 • Maj – Czerwiec 2021 – spotkania podczas festynów organizowanych przez gminę, spotkanie z sołtysem.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Suwałkach – przegląd posiadania pojemników na odpady.

Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

Właściciel restauracji kolejki wąskotorowej i właściciel sklepu w Płocicznie Tartak – informowanie klientów o zakazie spożywania alkoholu w miejscu publicznym umieszczenie dodatkowych pojemników na śmieci.

Wigierski Park Krajobrazowy

Wizyty w szkołach w celu uświadomienia młodzieży o skutkach spożywania alkoholu

Proboszcz pobliskiej parafii

     

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 .


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.