Przemoc w rodzinie - Inne - KMP Suwałki

Przemoc w rodzinie

Przemoc  w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lubzaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innychosób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności  narażające te osoby na niebezpieczeństwoutraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,wolności, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lubpsychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętychprzemocą.

Cechy charakteryzujące przemoc w rodzinie:

 • intencjonalność– zamierzone, nieprzypadkowe działanie sprawcy mające na celupodporządkowanie i kontrolowanie ofiary
 • asymetriasił – występująca nierówność sił na korzyść osoby stosującej przemoc, którąwykorzystuje by naruszyć podstawowe prawa ofiary ( np. prawo do nietykalnościfizycznej, godności czy też szacunku; narażenie zdrowia czy życia ofiary)
 • ofiara doznaje cierpienia i bólu ze strony sprawcy

Lokalne instytucje udzielające specjalistycznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc :

 • specjalistyczne wsparcie dla osóbdoświadczających przemocy
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży będącejświadkami/ofiarami przemocy
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dlaosób stosujących przemoc
 1. Parafia Rzymskokatolickap.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – CentrumInterwencji Kryzysowej – prowadzenie zajęć korekcyjno-naprawczych dla sprawcówprzemocy w rodzinie.  Ul. Kościuszki 58,16-400 Suwałki
 2. Centrum AktywnościSpołecznej PRYZMAT – punkt wsparcia dla osóbdoświadczających przemocy. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem(bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i rzeczowa w województwiepodlaskim)  ul. Noniewicza 91, 16-400Suwałki, tel. 87 5650258
 3. Fundacja EGO – program ochrony małoletnich ofiar przemocy w rodzinie, warsztatypsychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, dyżur psychiatry,psychologa, pedagoga, psychoterapeuty, terapia rodzin,par i małżeństw; prowadzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosującychprzemoc w rodzinie. Ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel. 535 032 190
 4. Suwalskie StowarzyszenieWybór – program ochrony ofiar przemocy wrodzinie, zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, ul.Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel. 87 5662424
 5. Miejski Ośrodek PomocySpołecznej w Suwałkach – prowadzenieMiejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej (całodobowe schronienie), pomocpsychologiczna, prawna, grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc, programkorekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ul. 23października 20, 16-400 Suwałki, tel. 87 562-89-70
 6. Telefon zaufania dlaosób z problemem alkoholowym, narkomaniii uwikłanym w przemoc w rodzinie 800 137 200
 7. Powiatowe Centrum PomocyRodzinie – programy korekcyjno-edukacyjneoduczania przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne dla dorosłych imłodzieży, konsultacje dla małżeństw, warsztaty edukacyjne dla rodziców imłodzieży. Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie w Dowspudzie. Ul. Świerkowa 60,16-400 Suwałki, tel. 87 5659281/2
 8.  Komenda Miejska Policjiw Suwałkach (Suwałki, ul. Pułaskiego 26, tel. 997, 112, 87 5641467, 875641452,87 5641548 )
  Posterunek Policji w Filipowie (16-424 Filipów,  ul. Wólczańska 2,tel. 87 564 18 11)
  Posterunek Policji w Rutce Tartak (16-406 Rutka -Tartak,ul. 3-go Maja 3, tel. 87 564 18 12)

  Posterunek Policji w Bakałarzewie (16-423 Bakałarzewo,ul. Rynek 12, tel. 87 564 17 50)

Instytucje udzielające specjalistycznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121

pogotowie@niebieskalinia.pl

(+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 823-96-64 (faks)

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

http://www.niebieskalinia.pl

 

Interwencje policyjne,przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie, profilaktyka, wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”

 • Ego
 • KMP
 • MOPS
 • PCPR
 • Pryzmat
 • Instytucje pomocy

Pliki do pobrania