KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko

aspirant Bogdan Jabłoński      Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
telefon 47 714 1467

e-mail: bogdan.jablonski@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko aspirant sztabowy Hubert Konopko

Rejon I
telefon 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

    pokój  207
telefon: 47 714 14 71                                             
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie, przy ul. Szpitalna 79 w okolicach bloku w strefie zamieszkania w rejonie służbowym nr 1 w porze wieczorowo – nocnej we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

9 lutego 2021 rok do 8 sierpnia 2021 roku

Zaplanowane działania:

Luty 2021r. sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Szpitalnej 79

Marzec 2021 r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

Luty 2021- Sierpień 2021r.. Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

Kwiecień 2021 r. - spotkanie z administratorami Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A

Luty 2021r. - Sierpień 2021r. - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawniania osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa.

Sierpień 2021r. - analiza podjetych działań, ocena realizacji.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – przekazanie informacji mieszkańcom pobliskich bloków.
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
     

Imię i Nazwisko starszy sierżant Maciej Rzeńca

Rejon II
telefon 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

   pokój  227
 telefon: 47 714 14 77
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa, Księdza Stanisława Szczęsnowicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloków Antoniewicza 1 i 3 oraz pobliskiego sklepu monopolowego C2 przy ul. Witosa 3 w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

24.01.2021 r. do 24.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

styczeń 2021 r. - Sporządzenie KZD, spotkanie z administratorem budynku – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .

luty 2021 r. - rozmowy z pracownikami sklepu C2 zlokalizowanego przy ul. Witosa 3, informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).

marzec, kwiecień 2021 - Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle"

maj, czerwiec 2021 r. - Przeprowadzenie rozmów z osobami mieszkającymi w rejonie wskazanego sklepu celem poinformowania ich o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

luty - czerwiec 2021 - Kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowym z przyległego rejonu .

lipiec 2021 - Podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem

 wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego podejmowane raz w miesiącu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

-Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

- Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów.

- Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe.

- Wystąpienie do administratora osiedla o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, zainstalowania w rejonie sklepu dodatkowego monitoringu .

- ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .

- Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

- MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

     

Imię i Nazwisko sierżant Karol Giedrojć Rejon III
telefon 885 997 243
e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  207
 telefon 47 714 14 71
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Kowalskiego 6 , 6A, 6B w rejonie bloków oraz placów zabaw w rejonie służbowym nr III w porze wieczorowej w godzinach 16:00 - 23:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 13.12.2020 r. do 13.06.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • od Grudnia 2020 do Maja 2021 - Sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Stycznia 2021r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloków ul. Kowalskiego 6, 6A, 6B celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską.

 • Luty 2021 r i Kwiecień 2021 r.- spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Marzec 2021r.- Wystąpienie do SSM w Suwałkach przycięcie drzewostanu w celu poprawy zasięgu monitoringu.

 • Maj 2021-  Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • Marzec 2021r. i maj 2021 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Działania podejmowane wspólnie z SSM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • Od Grudnia 2020r. do Czerwca 2021 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

- Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

- Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

- Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniowa

- Wystąpienie do SSM o rozmieszczenie monitoringu z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników

- Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji we wskazanym rejonie.

     

Imię i Nazwisko sierżant  Gintautas Ogórkis

Rejon IV
telefon 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 227
 telefon: 47 714 14 77
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją przy i na placu zabaw w rejonie parku przy ul Andersa całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Zaplanowane działania:

*marzec 2021 - sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego do dnia 31.08.2021

* kwiecień 2021 - wystąpienie do PGK o o sprzątanie wskazanego miejsca.

*kwiecień-maj 2021 - przeprowadzenie rozmów z dyrekcją przedszkola nr 8 celem informowania o zagrożeniu i toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzone zakłócenia ładu i porządku.

*marzec-kwiecień 2021 – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami celem informowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócania ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

*marzec-sierpień 2021 – kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań „Bezpieczne Osiedle” oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów

*marzec-sierpień 2021nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z miejską Komisja
*kwiecień-marzec 2021 – spotkania ze społeczeństwem w SSM

*czerwiec-lipiec 2021 – przycięcie drzewostanu sąsiadującego z placem zabaw

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Suwalska Straż Miejska – działania w ramach „Bezpieczne Osiedle”

MKRPA Suwałki – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie

PGK Suwałkisprzątanie wskazanego miejsca zagrożonego

Przedszkole nr 8 informowanie o stwierdzonych naruszeniach porządku w zagrożonym rejonie

SMM – informowanie o naruszeniach porządku, informowanie mieszkańców o zagrożeniu

     

Imię i Nazwisko sierżant sztabowy Monika Zielińska

Rejon V
telefon 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  221
 telefon: 47 714 14 72

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego,   Wyszyńskiego, Rodzinne Ogródki Działkowe Jaćwing i Malinka, RTM. Witolda Pileckiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w rejonie parkingu przy ul. Nowomiejskiej 16 -18.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

Luty 2021 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami bloków przy ul. Nowomiejskiej 16, ul. Nowomiejskiej 14, ul. Nowomiejskiej 14A, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o Planie Działania Priorytetowego.

Marzec - lipiec 2021 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Straży Miejskiej w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie tego terenu, wyposażenie w monitoring, oświetlenie oraz zwiększenie ilości pojemników na śmiecie i pakietników.

Kwiecień - czerwiec 2021 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, spotkania profilaktyczne w szkołach.

Luty – Lipiec – 2021 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Lipiec – 2021 – spotkania z mieszkańcami bloków ul. Nowomiejska 16,Nowomiejska 14, Nowomiejska 14A, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców wykroczeń .

Szkoła Podstawowa „Akademia Dzieci Ciekawych Świata” - przeprowadzenie spotkań i rozmów profilaktycznych z uczniami szkoły,

Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusza Kowalskiego - przeprowadzenie spotkań i rozmów profilaktycznych z uczniami szkoły,

Poradnia Medycyny Rodzinnej NZOZ ul. Młynarskiego - poinformowanie o występujących zagrożeniach oraz realizacji PDP.

     

Imię i Nazwisko

sierżant Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
telefon 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  221
telefon 47 714 14 72                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Północna 26 w okolicach sklepu C2 Galeria Alkoholi Świata oraz rejon z tyłu sklepu tzw. rampa rozładunkowa w/w miejsca w Suwałkach w rejonie służbowym nr 6 w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 18:00 - 23:00.


 Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2021 r. do 31.07. 2021 r.

Zaplanowane działania:

 • luty 2021 - lipiec 2021 sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielami opisanego sklepu monopolowego, i pobliskich sklepów, spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul. Północnej 26 oraz 26a.

 • Marzec 2021 – wystąpienie do SSM o umieszczenie większej ilości kamer we wskazanym rejonie

 • Luty - marzec 2021 r. - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

 • Luty - czerwiec 2021 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

 • Luty - Kwiecień 2021 r. - spotkanie z administratorami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Północ I.

 • Luty - lipiec 2021 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

 • Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową

 • Wystąpienie do ZdiZ o przycięcie krzewów

   
     

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Michał Bałazy

Rejon VII
telefon 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208
telefon: 47 714 14  68             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie rejonie placu Piłsudskiego przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy oczekują zlikwidowania zagrożenia.

Okres obowiązywania planu:

od 12.01.2021 r. do 12.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń - sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie/przestępstwa przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • styczeń - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach, aby objęła w/w rejon szczególnym nadzorem;

 • styczeń - w razie potrzeby poinformowanie ZDiZ, aby uprzątnęła rejon placu Piłsudskiego;

 • styczeńmarzec - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miasta celem poinformowania
  o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach;

 • styczeń - lipiec - kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

 • styczeń - lipiec - kontrole w/w miejscu wraz z Dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KMP
  w Suwałkach, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola w/w rejonu, informowanie o zagrożeniu;
 • Zarząd Dróg i Zieleni - w razie potrzeby uprzątnięcie pozostawionych śmieci;
     

Imię i Nazwisko

 sierżant sztabowy  Mariusz Różański

Rejon VIII
telefon 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

  pokój  206
telefon: 47 714 14 75      
ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego ,Suzina, Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Kościuszki 103 sklep „Tesco” rejon parkingu podziemnego w rejonie służbowym nr VIII w porze wieczorowej w godzinach 16:00 - 00:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od kierownictwa sklepu oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.04.2021 r. do 31.10.2021 r.

Zaplanowane działania:

Od kwietnia 2021 r. do października 2021r. - Cykliczne sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

Kwiecień 2021r. oraz Październik 2021r. - Przeprowadzenie rozmów z pracownikami ochrony celem poinformowania o zagrożeniach, motywowanie pracowników ochrony do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską.

Maj 2021r oraz Wrzesień 2021 r.- spotkania z przedstawicielami kierownictwa sklepu mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

Od kwietnia 2021r. do października 2021 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

Od Kwietnia 2021r. do września 2021r. Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00 Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie

Nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w przypadku potwierdzonych interwencji związanych z tym zjawiskiem.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

- Informowanie pracowników sklepu o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

- Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

- Współpraca z kierownictwem sklepu „ Tesco”

- Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko  sierżant szabowy  Marek  Roziewski

Rejon IX
telefon 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

  pokój  206   
telefon 47 714 14 75       
ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Osiedle II w rejonie ławki przy bloku numer 22 w Suwałkach w rejonie służbowym nr IX w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające
z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Spółdzielni ZBM w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń 2021r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • od lutego 2021r. do czerwca 2021r. spotkania z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • marzec 2021r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • w okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 14:00 do 22:00

 • zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • działania podejmowane wspólnie z ZBM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • maj 2021r- wystąpienie do ZBM o przycięcie drzewostanów

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych
 • Wystąpienie do ZBM o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do ZBM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników
     

Imię i Nazwisko aspirant Michał Sawicki

Rejon X
telefon 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

  pokój 208
telefon  47 714 14 68                  
 
ulice: 1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26).

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego „Groszek” ul. Sejneńska 26 w Suwałach w godzinach popołudniowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

Zaplanowane działania:

 

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Kwiecień-Czerwiec - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.;

 • Kwiecień-Wrzesień - Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu;

 • Kwiecień-Wrzesień - Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne;

 • Maj – nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „Grosik” poinformowanie go o realizacji Planu Priorytetowego i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

 • Maj - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;

 • Wrzesień – Spotkanie z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i wdrażania nowych działań.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe

 • ZBM w Suwałkach – poinformowanie o problemie, wspólne działania mające na celu edukowanie mieszkańców o skutkach nadużywania alkoholu.

 • Właściciel sklepu „Grosik” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim. Prośba o prawidłowe ustawienie kamer monitoringu.

 

 

     

Imię i Nazwisko

sierżant Laura Grzybowska

Rejon XI
telefon 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

 

pokój 221                 
telefon 47 714 14 72                           

ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Katowicka, Kaliska,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska,Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska,  Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego,  Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska,Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie,Ułanów Grochowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Raczkowskiej 39 w rejonie sklepu „Lewiatan” w rejonie służbowym nr XI w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, właścicieli działek oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 01.03.2021 r. do 30.09.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Marzec 2021r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Marzec 2021 poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie;

 • Marzec 2021- wrzesień 2021- wspólne patrole ze strażnikami miejskimi w ramach działań Bezpieczne Osiedle;

 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami zamieszkującymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach marzec 2021 do września 2021r.

 • Zarząd Dróg i Zieleni- wystąpienie o wyposażenie w dodatkowe śmietniki – kwiecień 2021 r;

 • Kontrole w w/w miejscu podczas codziennego obchodu oraz przez innych dzielnicowych rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne od dnia 01.03.2021r do 30.09.2021 r.

 • Spotkanie z właścicielem sklepu Lewiatan ul. Raczkowska 39 i prewencyjne poinformowanie o sporządzonym planie działa priorytetowego 1 marzec 2021r

 • spotkanie z Księdzem z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła i przekazanie informacji o realizacji działania priorytetowego kwiecień 2021r

 • Spotkanie z Dyrekcją Przedszkola ul. Raczkowska 41- poinformowanie o realizacji planu działania priorytetowego maj 2021 r

 • Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe

 • ZBM w Suwałkach – poinformowanie o problemie, wspólne działania mające na celu edukowanie mieszkańców o skutkach nadużywania alkoholu.

 • Właściciel sklepu „Grosik” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim. Prośba o prawidłowe ustawienie kamer monitoringu.

     

Imię i Nazwisko

sierżant sztabowy Justyna Milewska

Rejon XII
telefon 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

 

pokój   209  

  
telefon 47 714 15 75            

ulice: 24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie sklepu ,,ŻABKA” ul. E. Plater 19 w godzinach 14:00 – 22:00, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 02.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Luty 2021 r - sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Luty 2021 r - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie.

 • Luty 2021 r – lipiec 2021 r - wspólnie patrole ze Strażnikami Miejskimi w ramach działań Bezpieczne Osiedle.

 • Marzec – kwiecień - maj 2021 r - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach.

 • Marzec – kwiecień - maj 2021 r - rozmowy z pracownikami sklepu ,,Żabka” przy ul. E. Plater 19, informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).

 • Lipiec 2021 r - podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego podejmowane raz w miesiącu.

 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Działania podejmowane wspólnie z ZBM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

- Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych obchodów.

- Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe.

- Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

 

 

     

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Sylwia Anna Malinowska

Rejon XIII
telefon 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

  pokój  209
telefon 47 714 15 75              
ulice: Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie placu zabaw  przy ul. 1-go Maja 17A-17 B w Suwałkach w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 14.11.2020 r. do 13.05.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • okresowe sporządzanie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • listopad - poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem.

 • listopad - przeprowadzenie rozmowy z mieszkańcami zamieszkującymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku publicznego, informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.

 • Listopad – Maj – wspólne patrole z dzielnicowymi z przyległych rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami bloku ul. 1go Maja 17A-17B.

 • Listopad – Maj – patrole w ramach działań „Bezpieczne Osiedle” wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Listopad – Maj – nawiązanie współpracy z pracownikami Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (rozmowa z administratorem rejonu).

 • Listopad – Grudzień – wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o zainstalowanie kamer monitoringu w rejon miejsca zagrożonego.

 • Grudzień - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o ogrodzenie rejonu placu zabaw.

 • Grudzień - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach celem poinformowania mieszkańców o występującym problemie.

 • Styczeń - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wyposażenie rejonu zagrożonego
  w dodatkowe śmietniki.

 • Luty - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  o wyposażenie placu zabaw
  w pakiety dla zwierząt.

 • Marzec – wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  o częstsze opróżnianie śmietników.

 • Kwiecień - wystąpienie z wnioskiem do Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  o przycięcie drzewostanu
  w w/w rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach – poinformowanie o problemie, prośba o zainstalowanie monitoringu we wskazanym rejonie, ogrodzenie terenu placu zabaw,

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

Przedsiębiorsto Gospodarki Komunalnej w Suwałkach – wystąpienie o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, oraz o wyposażenie rejonu placu zabaw w większą ilość śmietników.
Zarząd Dróg  i Zieleni w  Suwałkach – prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe.

     

Imię i Nazwisko starszy posterunkowy Karolina Stankiewicz

Rejon XIV
telefon 515 261 012

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

  pok. 221        
telefon 47 714 14 72                    
ulice: Brzechwy, Dubowo I, Herberta, Hubala, Innowacyjna, Leśna, Majerskiego, miłosza, Papiernia, Aleksandy Piłsudskiej, Prusa, Walerego Romana, Rzemieślnicza, Słowackiego, Sportowa, Staniszewskiego, Szymborskiej, Wojska Polskiego,Wyspiańskiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu „ Smętuś” przy ul. Wojska Polskiego 78 w Suwałkach w godzinach popołudniowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

 

Okres obowiązywania planu:

od 1.12.2020r. do 31.05.2021r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Grudzień – Marzec: Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  rejonu celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.;

 • Grudzień - Maj Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami ul. Wojska Polskiego oraz ul. Sportowej( po ustaniu pandemii) , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu;

 • Grudzień - Maj Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne;

 • Grudzień – nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „Smętuś” poinformowanie go o realizacji Planu Priorytetowego i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

 • Grudzień - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;

 • Styczeń- Rozmowa z Księdzem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła na temat w/w zagrożenia celem przekazania informacji o zagrożeniu parafianom

 • Luty - przeprowadzenie rozmowy z administratorem ZBM celem podjęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .

 • Marzec – Wystąpienie do ZdiZ o zwiększenie ilości śmietników w rejonie sklepu „Smętuś”

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • Właściciel sklepu „Smętuś” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim oraz wystąpienie o rozmieszczenie większej ilości śmietników w okolicy sklepu.

 • Ksiądz z parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach- przeprowadzenie rozmowy na temat w/w zagrożenia celem eliminacji zagrożenia.

 • ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia

 • ZDiZ wystąpienie o zwiększenie ilości śmietników w rejonie sklepu „ Smętuś” .

 

     

Imię i Nazwisko aspirant  Mariusz Romanowski

Rejon XV
telefon 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

  pok. 205         
telefon 47 714 14 69                    
ulice: Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem i zaśmiecanie w miejscowości Poddubówek 17E w rejonie Stacji Paliw „ MOYA” w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne i zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń .

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Luty- Marzec  sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielem stacji oraz Wójtem Gminy – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .
 • Marzec - spotkanie z pracownikami stacji paliw informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).
 • Kwiecień - spotkanie z sołtysem wsi informowanie o planowanych działaniach .
 • Luty - Lipiec kontrola rejonu wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu
 • Luty- Lipiec 2021 - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawnienia osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa
 • Luty 2021 - analiza podjętych działań, ocena realizacji .

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys miejscowości Poddubówek - informowanie policji o popełnianiu wykroczeń w rejonie sklepu.
 • Właściciel Stacji Paliw w miejscowości Poddubówek 22 - właściwe umieszczenie informacji o zakazie spożywania napojów alkoholowych w rejonie sklepu, skierowanie kamer monitoringu na miejsca w których dochodzi do spożywania alkoholu - informowanie o popełnianiu wykroczeń
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu
 • Urząd Gminy w Suwałkach – potwierdzenie zawarcia umowy o wywóz śmieci .

 

     

Imię i Nazwisko aspirant Paweł Marcówka

Rejon XVI
telefon 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki16@bk.policja.gov.pl

 
pokój  205
telefon 47 714 14 69                          
ulice: Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu w miejscowości Płociczno Tartak w rejonie pętli autobusowej przy kolejce wąskotorowej w godzinach 16:00 – 21:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 16.12.2020 r. do 16.06.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Grudzień 2020 sporządzenie Karty Zadania Doraźnego– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Styczeń 2021 – spotkanie z właścicielem restauracji kolejki wąskotorowej, spotkanie z właścicielem pobliskiego sklepu oraz Wójtem Gminy oraz proboszczem pobliskiej parafii.

 • Luty 2021 -przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami i Sołtysem w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • W okresie od grudnia 2020 do czerwca 2021 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i dzielnicowym sąsiedniej dzielnicy .

 • Marzec 2021 spotkanie w Szkole Podstawowej w Płocicznie Tartak rozmowa z uczniami informowanie o skutkach spożywania alkoholu, rozmowa z dyrekcją szkoły i pracownikami. Spotkanie z przedstawicielem Wigierskiego Parku Krajobrazowego rozmowa na temat PDP.

 • Kwiecień 2021 spotkanie z mieszkańcami Płociczno Tartak i Gawrych Rudy analiza podjętych działań.

 • Maj – Czerwiec 2021 – spotkania podczas festynów organizowanych przez gminę, spotkanie z sołtysem.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Suwałkach – przegląd posiadania pojemników na odpady.

Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

Właściciel restauracji kolejki wąskotorowej i właściciel sklepu w Płocicznie Tartak – informowanie klientów o zakazie spożywania alkoholu w miejscu publicznym umieszczenie dodatkowych pojemników na śmieci.

Wigierski Park Krajobrazowy

Wizyty w szkołach w celu uświadomienia młodzieży o skutkach spożywania alkoholu

Proboszcz pobliskiej parafii

     

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 .


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.