KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko

 aspirant sztabowy Bogdan Jabłoński      Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
telefon 47 714 1467

e-mail: bogdan.jablonski@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko aspirant sztabowy Hubert Konopko

Rejon I
telefon 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

   

pokój  207


telefon: 47 714 14 71   

                                         

ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Daszyńskiego 25A- 25B w okolicach garaży w Suwałkach w rejonie służbowym nr 1 w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15:00 - 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

10.08. 2022 r. do 09.02. 2023 r.

Zaplanowane działania:

- sierpień 2022 r.- wrzesień 2022r. Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Daszyńskiego 25A, 25B

- październik 2022 r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

-sierpień 2022r.- luty 2023 r. Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

- listopad 2022 r. - spotkanie z administratorami Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A

sierpień 2022r. - luty 2023r. - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawniania osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa.

- luty 2023 r. - analiza podjętych działań, ocena realizacji.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – przekazanie informacji mieszkańcom pobliskich bloków.

Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

 

     

Imię i Nazwisko  starszy sierżant Przemysław Łostowski

Rejon II
telefon 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

 

   pokój  227
 telefon: 47 714 14 77
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa, Księdza Stanisława Szczęsnowicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie w rejonie osiedla przy ul. Witosa 4A w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

27.07.2022 r. do 27.01.2023 r.

Zaplanowane działania:

- sierpień 2022 r. - sporządzenie KZD, spotkanie z administratorem budynku – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach,

- wrzesień 2022 r. - rozmowy z pracownikami pobliskiego sklepu Lewiatan zlokalizowanego przy ul. Witosa 4A, informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ),

- październik, listopad 2022 r. - kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle",

- grudzień, 2022 r. - przeprowadzenie rozmów z osobami mieszkającymi w rejonie bloku przy ul. Witosa 4A celem poinformowania ich o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską,

- sierpień - grudzień 2022 - kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowym z przyległego rejonu,

- styczeń 2022 - podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem,

- wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego podejmowane raz w miesiącu,

- zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie,

- działania podejmowane wspólnie z ZBM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej,
 • informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów,
 • kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe,
 • wystąpienie do administratora osiedla o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, zainstalowania w rejonie sklepu dodatkowego monitoringu,
 • ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia,
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle",
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie,
 • strona internetowa KMP Suwałki.
     

Imię i Nazwisko sierżant Karol Giedrojć Rejon III
telefon 885 997 243
e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  207
 telefon 47 714 14 71
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Kowalskiego 4A sklep monopolowy „Malaga” w rejonie bloków oraz placów zabaw w rejonie służbowym nr III w porze wieczorowej w godzinach 16:00 - 23:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 13.06.2022 r. do 13.12.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • Czerwiec 2022r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloków ul. Kowalskiego 6, 6A, 6B celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską.

 • Lipiec 2022 spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Sierpień 2022r.- Wystąpienie do SSM w Suwałkach przycięcie drzewostanu w celu poprawy zasięgu monitoringu.

 • Wrzesień 2022 Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • Wrzesień 2022r. i Październik 2022 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • Listopad 2022 Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Listopad Grudzień Działania podejmowane wspólnie z SSM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • Od Czerwca 2022r. do Grudnia 2022 r. - Współpraca z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

 • Grudzień - omówienie, podsumowanie i zakończenie działań

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

-Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

- Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

- Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

- Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniowa

- Wystąpienie do SSM o rozmieszczenie monitoringu z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników

- Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko starszy sierżant  Gintautas Ogórkis

Rejon IV
telefon 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 227
 telefon: 47 714 14 77
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu ul Pułaskiego 87 całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.09.2022 r. do 28.02.2023 r.

Zaplanowane działania:

*Sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego do dnia 30.10.2022

* wystąpienie do PGK o o sprzątanie wskazanego miejsca do dnia 30.10.2022

*przeprowadzenie rozmów obsługą sklepu celem informowania o zagrożeniu i toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzone zakłócenia ładu i porządku do dnia 30.10.2022

*październik-listopad 2022 – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami celem informowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócania ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

*wrzesień 2022 - luty 2023 – kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań „Bezpieczne Osiedle” oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów

* wrzesień 2022 - luty 2023nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z miejską Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

* luty 2023 – podsumowanie i zakończenie działań

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Suwalska Straż Miejska – działania w ramach „Bezpieczne Osiedle”

MKRPA Suwałki – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie

PGK Suwałki – sprzątanie wskazanego miejsca zagrożonego

Przedszkole nr 8 informowanie o stwierdzonych naruszeniach porządku w zagrożonym rejonie

SMM – informowanie o naruszeniach porządku, informowanie mieszkańców o zagrożeniu.

     

Imię i Nazwisko sierżant Anita Wysocka

Rejon V
telefon 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  221


 telefon: 47 714 14 72

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego, Wyszyńskiego, Rodzinne Ogródki Działkowe Jaćwing i Malinka, RTM. Witolda Pileckiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w rejonie „Kaczego Dołka” znajdującego się w Suwałkach przy ul. Chopina.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Zaplanowane działania:

Sierpień 2022– sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami bloków przy ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Młynarskiego, ul. Ogińskiego, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, wystąpienie o zabezpieczenie poprzez ogrodzenie zbiornika wodnego.

Wrzesień - Październik 2022 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Straży Miejskiej w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie tego terenu, wyposażenie w monitoring, oraz zwiększenie ilości pojemników na śmiecie.

Listopad - Grudzień 2022 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, spotkania profilaktyczne w szkołach.

SierpniaGrudnia 2022 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Styczeń 2023 – spotkania z mieszkańcami bloków ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Młynarskiego, ul. Ogińskiego , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców wykroczeń .

Szkoła Podstawowa „Akademia Dzieci Ciekawych Świata” - przeprowadzenie spotkań i rozmów profilaktycznych z uczniami szkoły,

Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusza Kowalskiego - przeprowadzenie spotkań i rozmów profilaktycznych z uczniami szkoły,

Poradnia Medycyny Rodzinnej NZOZ ul. Młynarskiego - poinformowanie o występujących zagrożeniach oraz realizacji PDP.

     

Imię i Nazwisko

starszy sierżant Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
telefon 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  221


telefon 47 714 14 72                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie boiska oraz w rejonie placu zabaw przy ul. Klonowej 41.

Źródło informacji o zagrożeniu: Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 1.07. 2022 r. do 31. 12. 2022 r.

Zaplanowane działania:

Lipiec 2022 – sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul. Klonowej 41 w Suwałkach.

Sierpień 2022 – wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o przecinanie drzewostanu w rejonie placu zabaw oraz poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach.

Wrzesień- Październik 2022 – Propagowanie PDP podczas organizowania spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI

Listopad- Grudzień 2022–wspólne działania ze Strażą Miejską i dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami ul. Klonowej 41 analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

a realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólnie działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach- wystąpienie o częstsze przecinanie drzewostanu w rejonie placu zabaw.

   
     

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Marek Roziewski

Rejon VII
telefon 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208


telefon: 47 714 14  68             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie ławki przy ul. Kościuszki 31A w Suwałkach w rejonie służbowym nr VII w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

15.07.2022 r. do 31.01.2023 r.

Zaplanowane działania:

 • Lipiec 2022 r. -sporządzenie KZD, celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Lipiec 2022r- zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Sierpień 2022r. - pPoinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach oraz wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Wrzesień 2022r. - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Październik 2022r.- kontakt z Dyrektorami Szkół sąsiadujących z miejscem planu priorytetowego celem poinformowania o podjętych działaniach.

 • w okresie od sierpnia 2022r. do stycznia 2023r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 14:00 do 22:00 co drugi dzień.

 • Listopad 2022r- wystąpienie do ZDiZ celem rozważenia ustawienia słupków uniemożliwiających wjazd na teren przechodniaka oraz ustawienie dodatkowych koszy na odpady.

 • Styczeń 2023r- podsumowanie działań, zakończenie Planu Priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni
 • wystąpienie do ZDiZ o rozmieszczenie dodatkowych pojemników na odpady oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu
     

Imię i Nazwisko

 młodszy aspirant  Mariusz Różański

Rejon VIII
telefon 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

 

pokój  206


telefon: 47 714 14 75      

ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego, Suzina, Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, w Suwałkach przy ul. Suzina 1 i 3 w rejonie bloków oraz placu zabaw w rejonie służbowym nr VIII w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą  diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.04.2022 r. do 30.09.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • Od kwietnia 2022 r. do września 2022r. cykliczne sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego oraz zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Maj 2022r oraz Sierpień 2022 r. spotkania z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Kwiecień 2022 i Wrzesień 2022 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • W Okresie od kwietnia 2022r. do września 2022r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Wrzesień 2022r. - Podsumowanie działań.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
 • Wystąpienie do ZBM z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczanie większej ilości śmietników
 • Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

     

Imię i Nazwisko  sierżant sztabowy Grzegorz Prusiński

Rejon IX
telefon 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

 

pokój  206  

 
telefon 47 714 14 75       

ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Osiedle II w rejonie ławki przy bloku numer 12 w Suwałkach w rejonie służbowym nr IX w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Spółdzielni ZBM w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • Lipiec 2022r. sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Sierpień 2022r. spotkanie z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Wrzesień i październik 2022r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • w okresie od lipca 2022r. do września 2022r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 18:00 do 22:00.

 • Lipiec 2022 r. - zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • działania podejmowane wspólnie z ZBM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • Wrzesień 2022 r. - wystąpienie do ZBM o przycięcie drzewostanów

 • Grudzień 2022 r. - podsumowanie działań, zakończenie Planu Priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów.

 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe.

 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych

 • Wystąpienie do ZBM o przycięcie krzewów.

 • Wystąpienie do ZBM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników.

 

 

     

Imię i Nazwisko sierżant Patryk Krajewski

Rejon X
telefon 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl