KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko

starszy aspirant Bogdan Jabłoński      Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
telefon 47 714 1467

e-mail: bogdan.jablonski@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko aspirant sztabowy Hubert Konopko

Rejon I
telefon 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

    pokój  207
telefon: 47 714 14 71                                             
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie, przy ul. 11 Listopada 1, 1A, 3, 11 w okolicach bloków w strefie zamieszkania w rejonie służbowym nr 1 w porze wieczorowo – nocnej we wszystkie dni tygodnia .

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

10 lutego 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.

Zaplanowane działania:

luty 2022r- marzec 2022r. Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. 11 Listopada 1, 1A, 3, 11

- kwiecień 2022 r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

-luty 2022r.- sierpień 2022r. Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

- maj 2021 r. - spotkanie z administratorami Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A

luty 2022r. - sierpień 2022r. - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawniania osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa.

- sierpień 2022r. - analiza podjetych działań, ocena realizacji.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – przekazanie informacji mieszkańcom pobliskich bloków.

Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

 

     

Imię i Nazwisko  sierżant Przemysław Łostowski

Rejon II
telefon 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

   pokój  227
 telefon: 47 714 14 77
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa, Księdza Stanisława Szczęsnowicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloków Antoniewicza 1 i 3 oraz pobliskiego sklepu monopolowego C2 przy ul. Witosa 3 w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

26.01.2022 r. do 26.07.2022 r.

Zaplanowane działania:

styczeń 2022 r. - Sporządzenie KZD, spotkanie z administratorem budynku – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .

luty 2022 r. - rozmowy z pracownikami sklepu C2 zlokalizowanego przy ul. Witosa 3, informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ). marzec, kwiecień 2022 - Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle"

maj, czerwiec 2022 r. - Przeprowadzenie rozmów z osobami mieszkającymi w rejonie wskazanego sklepu celem poinformowania ich o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

luty - czerwiec 2022 - Kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowym z przyległego rejonu .

lipiec 2022 - Podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych

obchodów.

 •  Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe.
 •  Wystąpienie do administratora osiedla o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, zainstalowania w rejonie sklepu dodatkowego monitoringu .
 •  ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
     

Imię i Nazwisko sierżant Karol Giedrojć Rejon III
telefon 885 997 243
e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  207
 telefon 47 714 14 71
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Kowalskiego 8a, 8b, 8c w okolicach klatek schodowych i okolic garaży w Suwałkach w rejonie służbowym nr 3 w porze wieczorowo nocnej od od poniedziałku do niedzieli w godzinach 18:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 13.12.2021 r. do 13.06.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • Grudzień, styczeń 2021/2022 r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca
  i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Od lutego 2022 r do czerwca 2022 r raz w miesiącu spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Marzec i kwiecień 2022 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • W okresie od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu.

 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Działania podejmowane wspólnie z SSM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową
 • Wystąpienie do ZdiZ o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do SSM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników.

Wizyty w szkołach w celu uświadomienia młodzieży o skutkach spożywania alkoholu

     

Imię i Nazwisko sierżant  Gintautas Ogórkis

Rejon IV
telefon 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 227
 telefon: 47 714 14 77
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją przy i na placu zabaw w rejonie parku przy ul Andersa całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Zaplanowane działania:

*marzec 2022 - sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego

* kwiecień 2022 - wystąpienie do PGK o o sprzątanie wskazanego miejsca.

*kwiecień-maj 2022 - przeprowadzenie rozmów z dyrekcją przedszkola nr 8 celem informowania o zagrożeniu i toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzone zakłócenia ładu i porządku.

*marzec-kwiecień 2022 – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami celem informowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócania ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

*marzec-sierpień 2022 – kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań „Bezpieczne Osiedle” oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów

*marzec-sierpień 2022nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
*kwiecień-marzec 2022 – spotkania ze społeczeństwem w SSM

*czerwiec-lipiec 2022 – przycięcie drzewostanu sąsiadującego z placem zabaw

* sierpień 2022 – podsumowanie i zakończenie działań.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Suwalska Straż Miejska – działania w ramach „Bezpieczne Osiedle”

MKRPA Suwałki – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie

PGK Suwałki – sprzątanie wskazanego miejsca zagrożonego

Przedszkole nr 8 informowanie o stwierdzonych naruszeniach porządku w zagrożonym rejonie

SMM – informowanie o naruszeniach porządku, informowanie mieszkańców o zagrożeniu.

     

Imię i Nazwisko sierżant Anita Wysocka

Rejon V
telefon 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  221
 telefon: 47 714 14 72

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego, Wyszyńskiego, Rodzinne Ogródki Działkowe Jaćwing i Malinka, RTM. Witolda Pileckiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania na osiedlu Chopina Park przy ul. Chopina 5-23.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Zaplanowane działania:

Luty 2022 – sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami osiedla Chopina Park w Suwałkach

Luty- Marzec 2022 – Propagowanie PDP podczas organizowania spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI

Kwiecień 2022 – kontrola rejonu osiedla Chopina Park, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

Maj- lipiec 2022 – wspólne działania ze Strażą Miejską i dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń egzekwowania przestrzegania przepisów dotyczących parkowania w strefie zamieszkania

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach łamania przepisów dotyczących nieprawidłowego parkowania, rozważenie stworzenia zabezpieczeń mogących wyeliminować zagrożenie.

     

Imię i Nazwisko

sierżant Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
telefon 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  221
telefon 47 714 14 72                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania przy ul. Jana Pawła II 8.

Źródło informacji o zagrożeniu: Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 1 stycznia 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

Zaplanowane działania:

Styczeń 2022 – sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul. Jana Pawła II 8 w Suwałkach.

Luty- Marzec 2022 – Propagowanie PDP podczas organizowania spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI

Kwiecień 2022 – kontrola rejonu ul. Jana Pawła II 8 , poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

Maj- Czerwiec 2022 – –wspólne działania ze Strażą Miejską i dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami ul. Jana Pawła II, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń egzekwowania przestrzegania przepisów dotyczących parkowania w strefie zamieszkania

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach łamania przepisów dotyczących nieprawidłowego parkowania, rozważenie stworzenia zabezpieczeń mogących wyeliminować zagrożenie.

   
     

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Marek Roziewski

Rejon VII
telefon 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208
telefon: 47 714 14  68             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie oraz jazda samochodem po chodniku przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy oczekują zlikwidowania zagrożenia.

Okres obowiązywania planu:

od 14.01.2022 r. do 14.07.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń-luty - sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie/przestępstwa przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • styczeń-luty - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach, aby objęła w/w rejon szczególnym nadzorem;

 • styczeń-luty – sprawdzenie oznakowania wspólnie z f-cjuszem RD;

 • wystąpienie do ZDiZ celem rozważenia ustawienia słupków uniemożliwiających wjazd na chodnik przy starej łaźni;

 • styczeńmarzec - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miasta celem poinformowania
  o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach;

 • styczeń - lipiec - kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

 • styczeń - lipiec - kontrole w/w miejscu wraz z Dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KMP
  w Suwałkach, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola w/w rejonu, informowanie o zagrożeniu;
     

Imię i Nazwisko

 młodszy aspirant  Mariusz Różański

Rejon VIII
telefon 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

  pokój  206
telefon: 47 714 14 75      
ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego, Suzina, Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, w Suwałkach przy ul. Suzina 1 i 3 w rejonie bloków oraz placu zabaw w rejonie służbowym nr VIII w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą  diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.04.2022 r. do 30.09.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • Od kwietnia 2022 r. do września 2022r. cykliczne sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego oraz zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Maj 2022r oraz Sierpień 2022 r. spotkania z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Kwiecień 2022 i Wrzesień 2022 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • W Okresie od kwietnia 2022r. do września 2022r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Wrzesień 2022r. - Podsumowanie działań.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
 • Wystąpienie do ZBM z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczanie większej ilości śmietników
 • Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

     

Imię i Nazwisko  sierżant sztabowy Grzegorz Prusiński

Rejon IX
telefon 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

  pokój  206   
telefon 47 714 14 75       
ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Osiedle II w rejonie ławki przy bloku numer 8 w Suwałkach w rejonie służbowym nr IX w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Spółdzielni ZBM w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2022r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Kwiecień 2022r. spotkanie z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Marzec 2022r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • w okresie od stycznia 2022r. do czerwca 2022r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 14:00 do 22:00 co drugi dzień.

 • Styczeń 2022r- zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • działania podejmowane wspólnie z ZBM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • Maj 2022r- wystąpienie do ZBM o przycięcie drzewostanów

 • Czerwiec 2022r- podsumowanie działań, zakończenie Planu Priorytetowego.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych
 • Wystąpienie do ZBM o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do ZBM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników

 

 

     

Imię i Nazwisko sierżant Patryk Krajewski

Rejon X
telefon 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

  pokój 208
telefon  47 714 14 68                  
 
ulice: 1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26).

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie garaży przy bloku ul. Składowa 2 w Suwałkach w godzinach po południowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 1.04.2022 r. do 30.09.2022 r.

Zaplanowane działania:

  • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

  • Kwiecień-Czerwiec - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.;

  • Kwiecień-Wrzesień - Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu;

  • Kwiecień-Wrzesień - Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne;

  • Maj – nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „Spożywczo-Przemysłowego” poinformowanie go o realizacji Planu Priorytetowego i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

  • Maj - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;

  • Wrzesień – Spotkanie z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i wdrażania nowych działań.

   

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe

 • ZBM w Suwałkach – poinformowanie o problemie, w razie konieczności prośba o przycięcie drzewostanu we wskazanym rejonie, wyposażenie w większą ilość śmietników oraz ich częstsze opróżnianie, sprawdzenie ustawień kamer monitoringu tak aby swym zasięgiem obejmowały jak największy rejon garaży przy bloku Składowa 2

 • Właściciel sklepu „Spożywczo -Przemysłowy” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

 • Dyrekcja Szkoły ZST Suwałki- poinformowanie o problemie.

 

 

     

Imię i Nazwisko

starszy sierżant Laura Grzybowska

Rejon XI
telefon 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl