PP w Bakałarzewie - KMP Suwałki

PP w Bakałarzewie

PP w Bakałarzewie

Posterunek Policji w Bakałarzewie
16-423 Bakałarzewo
ul. Rynek 12

Imię i Nazwisko starszy aspirant Dariusz Kalinowski

telefon 885 997 103

e-mail:dariusz.kalinowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 17 50

 Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko aspirant  Kazimierz Bordzio Rejon XVIII
telefon 885 997 250

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Rynek w Bakałarzewie w rejonie przystanku PKS oraz w rejonie służbowym nr XVIII w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

od 27.01.2021 roku do 27.07.2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Luty 2021 r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Marzec i Kwiecień 2021 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku

 • Maj 2021r. przeprowadzenie rozmów z pracownikami Urzędu Gminy zajmującymi się pracami porządkowymi na jej terenie celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Czerwiec 2020r. przeprowadzenie rozmów z GKRPA w Bakałarzewie celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • W okresie od stycznia 2021 r do lipca 2021 r. kontrola rejonu wspólnie z dzielnicowymi z przyległych rejonów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Bakałarzewie – rozmowa z administracją Urzędu pod kątem montażu monitoringu w rejonie parku oraz przystanku PKS. Wystąpienie o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników.

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bakałarzewie - kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie

Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie-organizacja spotkań z uczniami mających na celu uświadomienie o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających ze spożywania alkoholu

GOKIS w Bakałarzewie-wystąpienie o przygotowanie zajęć mających na celu organizację czasu wolnego dla młodzieży oraz szerzenie świadomości dotyczącej negatywnych skutków spożywania alkoholu.

 

Pokój i telefon telefon 47 714 17 52 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Matłak, Aleksandrowo, Góra, Klonowa Góra, Maryna, Skazdub Nowy, Skazdub Stary, Zdręby, Podgórze, Słupie, Chmielówka Stara, Suchorzec, Zajączkowo Folwark, Kamionka Poprzeczna, Malinówka, Sokołowo.

 Bakałarzewo ulice:  Rynek, Rzemieślnicza, Suwalska, Polna, Lipowa, Leśna, Krzywa, Klonowa, Kamieńska, Jeziorna, Akacjowa, Kwiatowa, Kamińskiego, Świerkowa


Imię i Nazwisko starszy posterunkowy Krzysztof Brogowski Rejon XXVI
telefon 505 320 030

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Nieszki 13 na terenie gminy Bakałarzewo znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy przed, którym dochodzi do popełniania wykroczeń w postaci spożywania alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym oraz zaśmiecania. Do naruszenia porządku dochodzi od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-20:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, turystów wypoczywających we wskazanym rejonie oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Okres obowiązywania planu:

od 22.01.2021r. do 21.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

STYCZEŃ – LUTY 2021 Sporządzenie KZD, spotkanie i przeprowadzenie rozmów profilaktyczno - edukacyjnych z mieszkańcami miejscowości Nieszki w celu powiększenia świadomości prawnej tych osób.

MARZEC – KWIECIEŃ 2021Zbieranie informacji kto we wskazanym rejonie przebywa i z jakich środowisk pochodzą osoby tam przebywające. Spotkania z mieszkańcami oraz odwiedziny posesyjne na, których tematem rozmów będzie poruszana problematyka powyższego zagadnienia. Zintensyfikowanie kontroli we wskazanym rejonie poprzez policjantów z PP Bakałarzewo.

MAJ 2021Działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu oraz funkcjonariuszami PP Bakałarzewo. Spotkanie informacyjne z pracownikami Urzędu Gminy w Bakałarzewie oraz z członkami komisji rozwiazywania problemów alkoholowych w Bakałarzewie.

MAJ - CZERWIEC 2021 Nawiązanie kontaktu z sołtysem wsi Nieszki pod kątem ustalenia możliwości sołectwa, aby edukować mieszkańców i organizować spotkania edukacyjne. Skierowanie policjantów WPI KMP Suwałki w celu realizacji patrolu pieszego w rejonie w/w sklepu.

CZERWIEC – LIPIEC 2021 - Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego, oraz wspólne patrole ze Strażą Graniczną. Podczas odwiedzin posesyjnych informowanie mieszkańców rejonu o sposobach zgłaszania problemów, propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Podsumowanie efektów podjętych działań oraz analiza stanu faktycznego w miejscach objętych działaniami priorytetowymi.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • WPI KMP w Suwałkach- wspólne patrole
 • Dzielnicowi Posterunku Policji w Bakałarzewie – wspólne patrole
 •  Straż Graniczna Rutce Tartak – wspólne patrole
 • Urząd Gminy w Bakałarzewie – spotkania informacyjne
 • Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bakałarzewie – spotkania i organizowanie działań związanych z profilaktyką przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu.
 • Przedstawiciel Samorządu Sołtys miejscowości Nieszki – spotkania informacyjne.

 

 

Pokój i telefon telefon 47 714 17 52 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Gębalówka, Karasiewo, Konopki, Kotowina, Nieszki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Płociczno, Podwólczanka, Sadłowina, Wólka, Wólka Folwark, Orłowo, Zajączkowo

 Bakałarzewo ulice: Młyńska, Kozia, Filipowska, Kolonie, Osiedle Północ, Zygmunta Starego, Pankiewiczów

 


Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.