PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko  aspirant sztabowy Jóźwik Grzegorz  

e-mail: grzegorz.jozwik@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 71 20

telefon  komórkowy 606 619 567

  Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko sierżant  Klaus Katarzyna Rejon XX
telefon 885 997 249

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych i hodowlanych przez ich właścicieli we wsiach Piecki, Olszanka, Zusno oraz Filipów Trzeci w dzielnicy nr. XX od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń jak również ujawnione wykroczenia we wskazanym rejonie i rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 01.001.2022 r. do 30.06.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2022- sporządzenie Karty Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli w/w miejsc i eliminacji zagrożenia w trakcie pełnienia służby
 • Luty 2022- spotkanie z przedstawicielem fundacji „Zwierzęta Niczyje” celem omówienia właściwego postępowania wobec zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pomocy ze strony fundacji w przypadkach zwierząt nieposiadających właścicieli
 •  Luty-Marzec 2022- spotkania informacyjne z mieszkańcami i sołtysami wskazanych wsi oraz lekarzem weterynarii dotyczące poprawy bezpieczeństwa, informowanie o zagrożeniach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa przy trzymaniu zwierząt oraz o odpowiedzialności karnej wynikającej z brak odpowiedniego nadzoru nad nimi.
 • Kwiecień 2022- zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu w Filipowie – kampania informacyjna i działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży dotycząca przedmiotowego zagrożenia.
 • Kwiecień- Maj 2022- cykliczne kontrole gospodarstw rolnych, siedlisk i miejsc wskazanych przez mieszkańców gminy, sołtysów wsi, zaznaczonych na KMZB oraz ujawnionych w ramach codziennych służb obchodowych wspólnie z funkcjonariuszami PI - bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.
 •  Maj 2022- spotkanie z druhami OSP Filipów - kampania informacyjna
 •  Czerwiec 2022 - spotkanie z Wójtem Gminy mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie oraz z członkami GKRPA, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • UG w Filipów- spotkanie z panem Wójtem mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Filipowie - przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych brakiem odpowiedniego nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi a przede wszystkim psami

 • Gabinet Weterynaryjny - Rafał Bukowski oraz Tadeusz Kardel - zamieszczenie za zgodą lekarzy weterynarii informacji o założeniach planu na budynkach gabinetów weterynaryjnych

 • Fundacja Zwierzęta Niczyje w Suwałkach- współpraca dotycząca odłowionych zwierząt bezpańskich bądź ujawnienia rażących naruszeń przy ich hodowli.

 • OSP Filipów

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty,Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

   

 

 
   

 

 


Imię i Nazwisko sierżant sztabowy Rafał Domański Rejon XXI
telefon  885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży i nieletnich zagrożonych demoralizacją w okolicy Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, niszczenie mienia oraz zaśmiecanie terenu przy lokalu handlowym w Nowej Pawłówce w dzielnicy nr. XXI od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców miejscowości oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń jak również ujawnione wykroczenia we wskazanym rejonie i rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2022 – sporządzenie KZD - celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia przez dzielnicowego i funkcjonariuszy PI.

 • Luty 2022 – spotkanie z właścicielką sklepu celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku w jego obrębie.

 • Marzec 2022- Zorganizowanie spotkania w Domu Dziecka w Pawłówce oraz w Szkole (w tym wspólnie z policjantami i pracownikami Wydziału Prewencji i Zespołu ds. Nieletnich )- kampania informacyjna

 • Marzec - Kwiecień 2022 – spotkanie z druhami OSP - kampania informacyjna

 • Kwiecień 2022- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami wskazanego rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Kwiecień- Maj 2022 – Spotkanie z członkami GKRPA w Przerośli oraz wystąpienie do GKRPA o przeprowadzenie wspólnych działań np. sprawdzenie tabliczek informacyjnych wskazanego lokalu dotyczących sprzedaży alkoholu i papierosów.

 • Maj 2022 – Zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Pawłówce – kampania informacyjna na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz demoralizaji

 • Maj - Czerwiec 2022 – wzmożone kontrole własne miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Czerwiec 2021- spotkanie z Wójtem Gminy mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie oraz z członkami GKRPA, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Dyrekcja oraz wychowawcy Domu Dziecka w Pawłówce i Szkoły Podstawowej - przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem środków odurzających..

 • UG Przerośl i GKRPA w Przerośli- omówienie problemu oraz przeprowadzenie wspólnych kontroli wskazanego lokalu handlowego ale również innych sklepów oferujących alkohol i papierosy

 • GKRPA- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 • Właścicielka oraz ekspedientki Sklepu Spożywczego w Nowej Pawłówce- zwracanie szczególnej uwagi i uczulanie personelu na obowiązujące przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji nieletnich w przypadku ujawnienia osób dopuszczających się czynów karalnych

 • OSP Nowa Pawłówka

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Powrót na górę strony