PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko  aspirant sztabowy Jóźwik Grzegorz  

e-mail: grzegorz.jozwik@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 71 20

telefon  komórkowy 606 619 567

  Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko sierżant  Klaus Katarzyna Rejon XX
telefon 885 997 249

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego w parku w Filipowie, niszczenie mienia oraz zaśmiecanie terenu przy przystanku PKS oraz w rejonie lokalu handlowego „U Roberta” w Filipowie ul. Pl.St.Batorego 24 w dzielnicy nr. XX od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń jak również ujawnione wykroczenia we wskazanym rejonie i rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2023 – sporządzenie KZD - celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia przez dzielnicowego i funkcjonariuszy

 • Luty 2023 – spotkanie z właścicielem sklepu „U Roberta” oraz ekspedientkami sklepu celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku w obrębie sklepu. Informowanie o obowiązujących przepisach w przedmiocie sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz zakazu spożywania alkoholu w obrębie wskazanego lokalu.

 • Marzec - Maj 2023 - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami ul. Pl.St.Batorego celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Marzec 2023 – Spotkanie z członkami GKRPA w Filipowie oraz wystąpienie do GKRPA o przeprowadzenie wspólnych działań np. sprawdzenie tabliczek informacyjnych lokali handlowych przy ul. Pl.St.Batorego dotyczących sprzedaży alkoholu i papierosów.

 • Kwiecień 2023 – Zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Filipowie – kampania informacyjna na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz konsekwencji wynikających z wybryków chuligańskich oraz innych wynikających z Ustawy o Wspieraniu i Resocjalizacji Nieletnich.

 • Kwiecień - Maj 2023 – wzmożone kontrole własne miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Maj 2023- spotkanie z radnymi oraz Wójtem Gminy mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Czerwiec 2023 – spotkanie z członkami GKRPA, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • UG Filipów i GKRPA w Filipowie - omówienie problemu oraz przeprowadzenie wspólnych kontroli wskazanego lokalu handlowego ale również innych sklepów oferujących alkohol i papierosy

 • GKRPA- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 • Właściciel oraz ekspedientki Sklepu „U Roberta” w Filipowie ul. Pl.St.Batorego 24 - zwracanie szczególnej uwagi i uczulanie personelu na obowiązujące przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach - kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji nieletnich w przypadku ujawnienia osób dopuszczających się czynów karalnych

 • OSP Filipów, GOKiS Filipów - kampania informacyjna

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Filipowie- przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem środków odurzających.

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty,Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

   

 

 
   

 

 


Imię i Nazwisko młodszy aspirant Rafał Domański Rejon XXI
telefon  885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych i hodowlanych przez ich właścicieli we wsiach Kolonia Przerośl, Blenda, Iwaniszki, Kruszki, Pawłówka w dzielnicy nr. XXI od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców miejscowości oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń jak również ujawnione wykroczenia we wskazanym rejonie i rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2023 r. do 30.06. 2023 r.

Zaplanowane działania:

- Styczeń 2023- sporządzenie Karty Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli w/w miejsc i eliminacji zagrożenia w trakcie pełnienia służby

- Luty 2023- spotkanie z przedstawicielem fundacji „Zwierzęta Niczyje” celem omówienia właściwego postępowania wobec zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pomocy ze strony fundacji w przypadkach zwierząt nieposiadających właścicieli

- Luty-Marzec 2023- spotkania informacyjne z mieszkańcami i sołtysami wskazanych wsi oraz lekarzem weterynarii dotyczące poprawy bezpieczeństwa, informowanie o zagrożeniach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa przy trzymaniu zwierząt oraz o odpowiedzialności karnej wynikającej z brak odpowiedniego nadzoru nad nimi.

- Kwiecień 2023- zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu w Przerośli – kampania informacyjna i działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży dotycząca przedmiotowego zagrożenia.

- Kwiecień- Maj 2023- cykliczne kontrole gospodarstw rolnych, siedlisk i miejsc wskazanych przez mieszkańców gminy, sołtysów wsi, zaznaczonych na KMZB oraz ujawnionych w ramach codziennych służb obchodowych wspólnie z funkcjonariuszami PI - bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.

- Maj 2023- spotkanie z druhami OSP Przerośl - kampania informacyjna

- Czerwiec 2023 - spotkanie z Wójtem Gminy mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie oraz pracownikami GOPS Przerośl, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • UG w Przerośli- spotkanie z panem Wójtem mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Przerośli - przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych brakiem odpowiedniego nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi a przede wszystkim psami

 • Dom Dziecka w Pawłówce- przeprowadzenie kampanii informacyjnej

 • Gabinet Weterynaryjny - Rafał Bukowski oraz Tadeusz Kardel - zamieszczenie za zgodą lekarzy weterynarii informacji o założeniach planu na budynkach gabinetów weterynaryjnych

 • Fundacja Zwierzęta Niczyje w Suwałkach- współpraca dotycząca odłowionych zwierząt bezpańskich bądź ujawnienia rażących naruszeń przy ich hodowli.

 • OSP Przerośl, GOPS Przerośl- wymiana informacji dotyczących przedmiotowego zagadnienia

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Powrót na górę strony