Skargi i wnioski

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19 zaleca się maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji.

W celu załatwienia niezbędnych spraw w zakresie skarg i wniosków, korespondencję pisemną należy kierować na jeden z niżej wymienionych adresów:

  • właściwej miejscowo jednostki Policji (dostępne na stronach internetowych)
  • Komenda Miejska Policji w Suwałkach ul. Pułaskiego 26 16-400 Suwałki
  • kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. Pisemnie: 
    • drogą pocztową na adres: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki.
    • składane w sekretariacie głównym tut. KMP III piętro w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.30
  2. Za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl
  3. Ustnie do protokołu – w godzinach urzędowania. 

Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 15:30 do 17:00.

Do udzielenia odpowiedzi wymagane jest podanie adresu pocztowego do doręczeń. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca.  W przypadku nie załatwienia sprawy w w/w terminach, skarżącego zawiadamia się o tym, wskazując przy tym przyczynę zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy.

O sposobie załatwienia skargi, jej autor jest każdorazowo informowany pisemnie. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego stanowiska.

Postępowanie skargowe nie przewiduje trybu odwoławczego.

Zainteresowany ma możliwość uzyskania bliższych informacji, w tym dotyczących aktualnego stanu sprawy, kontaktując się telefonicznie z koordynatorem w sprawach skarg i wniosków tel. 47 714 17 24, na nr faxu +47 714 11 83 lub email zesp.kadry.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl.

 

Informujemy, że realizując zadanie rządowe wynikające z rekomendacji Komisarza Rady Europy, od dnia 15 lutego 2010 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich będzie  pełniło funkcję Niezależnego Organu ds. Niewłaściwego Zachowania Policji. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja zobowiązana jest włączyć się do ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat możliwości zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego zachowania Policji.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony