Zakres działania

Zakres działania

Data publikacji 06.09.2023

Komendant Miejski Policji w Suwałkach jest organem administracji rządowej na obszarze miasta i powiatu suwalskiego. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Miejski Policji w Suwałkach podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Miejski Policji w Suwałkach jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie miasta i powiatu suwalskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta i powiatu suwalskiego.

Komendant Miejski Policji w Suwałkach składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Prezydentowi Miasta Suwałk i Staroście Powiatu Suwalskiego.

Komendant Miejski Policji w Suwałkach wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu posterunków i wydziałów na terenie swojego działania.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach to jednostka nadrzędna wobec wszystkich posterunków i wydziałów podległych Komendantowi Miejskiemu Policji w Suwałkach.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach między innymi :

  • realizuje zadania, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta i powiatu suwalskiego;
  • inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych miast i powiatów.

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach prowadzona jest strona, KMP Suwałki, a także strona Biuletyn Informacji Publicznej KMP w Suwałkach.

Dodatkowe informacje:
Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach znajduje się przy ulicy Pułaskiego 26 w Suwałkach.

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film Miejski_Suwalki

Pobierz plik Miejski_Suwalki (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

Powrót na górę strony