Ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP Suwałki

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

 

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, iż:

  1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Suwałkach z siedzibą przy ul. gen. K. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki.
  2. W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach wyznaczony został inspektor ochrony danych: Anna Bułanow, kontakt: iod.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl, tel. kontaktowy: +48 47 714-13-11.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych) jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana prawa zostały naruszone przez przetwarzanie jego danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. W/w uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi
Powrót na górę strony